ائتلاف لرزان اصولگرایان معتدل و اصلاح طلبان

روزنامە وقایع اتفاقیە در مطلبی تحت عنوان 'ترفند شکاف' بە چگونگی بروز شکاف اخیر در میان اصلاح طلبان و اصولگرایان حامی دولت می پردازد. روزنامە از جملە می نویسد: "جريان غير‌اصلاح‌طلب حامی رئيس‌جمهوری که در ائتلافی موفق توانستند از پس کاندیدای جریان اصول‌گرا برآیند، بعد از انتخابات رویه منتقدانه‌ای نسبت به رویکردهای اصلاح‌طلب با محتوایی ضد اصلاح‌طلبانه در رسانه‌های خود آغاز کردند. اتهام سهم‌خواهی اصلاح‌طلبان از دولت، مسئله مهمی بود که می‌توانست به ایجاد شکافی هر چند سطحی میان دولت و بدنه سیاسی و اجتماعی جریان اصلاح‌طلب کمک کند. قصه از کجا آغاز شد؟ بعد از اینکه مشاوران و نزدیکان حسن روحانی، در اقدامی سازمان‌یافته، اصلاح‌طلبان را به سهم‌خواهی از روحانی متهم کردند، جریان شکل دیگری به خود گرفت. حسام‌الدین آشنا و به تعبیر برخی از نمایندگان فراکسیون امید، محمود واعظی و چند نفر دیگر از نزدیکان روحانی در ایجاد فاصله میان اصلاح‌طلبان نقش داشته و به تنور فاصله سیاسی دمیده‌اند."

چنانچە از متن پیداست جریان غیر اصلاح طلب حامی روحانی بە گناە سهم خواهی اصلاح طلبان از کابینە دوازدهم، اصلاح طلبان را مورد هجمە قرار می دهند. ظاهرا در این گیرودار نیز نیروهای معینی کە همانا راست افراطی باشند با استفادە از وضعیت موجود و با پخش خبری در رابطە با انتقاد و گلایە تند خاتمی، رئیس جمهور دولت اصلاحات، از حسن روحانی سعی کردند آب را بیشتر گل آلود کردە و ضمن شدیدتر وانمود کردن اختلافات درون نیروهای حامی دولت، ماهی مورد نظر خود را بگیرند. هرچند مدیرعامل بنیاد باران از طرف خاتمی انتقاد مطروحە بە نام او در رسانەها را تکذیب کرد و آن را نقشە بدخواهانە نیروهای مخالف اصلاح طلبان و دولت توصیف کرد.

اما فراتر از فاکتهای بالا، یک چیز عیان است و آن اینکە نیروهای غیر اصلاح طلب مدافع روحانی، با برخوردهای اخیر خود بە اصلاح طلبان، نشان دادند کە در میان دو طیف حامی دولت، یعنی اصولگرایان بە اصطلاح معتدل و اصلاح طلبان اختلافات جدی وجود دارد، اختلافاتی کە می توانند بە یکبارە بە علتی سر باز کنند و اتحاد نوشتە و نانوشتە میان آنان را با دشواریهای معین و جدی روبرو کند.

دولت روحانی کە نقطە برآیند سازش اصولگرایان معتدل با اصلاح طلبان بعد از فجایع دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد است، در اصل بە زمین زیاد قابل اتکائی تکیە نزدە است. نگرانیهای موجود در زمینە احتمال گرایش بە راست روحانی در چینش کابینە دوازدهم، ریشە در همین ائتلاف لرزان دارد. و ظاهرا در همین ائتلاف هم اصولگرایان معتدل از موقعیت بهتری برخوردارند تا اصلاح طلبان. در واقع زمینە واقعی احتمال گرایش بە راست روحانی در چینش کابینە، ریشە در همین طیف اعتدالیون حامی دولت دارد. 

بخش: 

افزودن نظر جدید