رضا شهابی و دیگر فعالان کارگری را آزاد کنید!

 

رضا شهابی یکی از اعضای هئیت مدیرە سندیکای کارگران شرکت واحد تهران در اثر توطئە عوامل دستگاە قضایی در ١٨ مرداد ٩٦ دوبارە بە زندان برگرداندە شد، وی از ١٣ روز پیش تا کنون در اعتراض بە این بی عدالتی ظالمانە دستگاە قضایی، بار دیگر مجبور بە اعتصاب غذا شدە است.

رضا شهابی در خرداد ١٣٨٩ بە دلیل عضویت و فعالیت در سندیکای کارگران اتوبوس رانی تهران بازداشت و بە ٦ سال زندان، هفت میلیون و ٥٠٠ هزار تومان جزای نقدی و ٥ سال محرومیت از فعالیت سندیکایی محکوم شد.

شهابی کە در اثر فشار و شرایط ناهنجار در زندان بە شدت بیمار شدە بود در اعتراض بە عدم رسیدگی پزشکی در ماهای پایانی مدت محکومیت اش، پس از نزدیک بە دو ماە اعتصاب غذا، با وثیقە ٢٠٠ میلیون تومانی برای درمان از زندان مرخص شد و قرار نبود کە پس از درمان دوبارە بە زندان برگرداندە شود.

با این حال اما مدتی پیش از او خواستند برای گذراندن سە ماە از باقی ماندە محکومیتش بە زندان برگردد و تهدید کردند کە اگر برنگرد وثیقە ٢٠٠ میلیونی وثیقە گذار را ضبط خواهند کرد.

 گذشتە از آن کە محکومیت شهابی از اساس غیر قانونی بودە و اقدام دستگاە قضایی خود عملی مجرمانە است، با این همە حتی بە فرض این کە محکومیت رضا شهابی هم از نظر قانونی موجە می بود، باز هم دستگاە قضایی اگر نیت سوء نمی داشت، حق تفکیک مدت درمان زندانی از مدت محکومیتش را نداشت، زیرا مدت درمان در همە جای دنیا جزو مدت محکومیت محکوم بە حساب می آید.

اما واقعیت این است کە دستگاە قضایی برای بازگرداندن شهابی بە زندان دنبال دسیسە بود و اگر این بهانە را هم نداشت برنامه دیگری را تدارک می دید.

واقعیت این است که، این تنها شهابی نیست کە دوبارە بە پشت میلە های زندان برگرداندە می شود. درست هم زمان با آن شاپور احسانی راد عضو هئیت مدیرە اتحادیە آزاد کارگران توسط یکی دیگر از بی دادگاە های حکومتی بە بهانە های واهی دیگری بە ٦ماە زندان یا پرداخت ٩ میلیون تومان جریمە نقدی و ٣٠ ضربە شلاق محکوم شده است، و یکی دو هفتە پیشتر نیز بیش از ٤٠ تن از کارگران نیشکر هفت تپە، صرفا به خاطر درخواست پرداخت دستمزدهای معوقە و اعتراض به عدم پرداخت حق بیمە شان کە مبلغ آن در هنگام پرداخت دستمزد از فیش حقوق کارگران توسط کارفرما کسر گردیده ولی به بیمه پرداخت نشده بود، اقدام به اعتراض بە عمل غیرقانونی کارفرما کردند، که در نتیجه به طور دستە جمعی توسط نیروهای سرکوب گر بازداشت و پس از اعتصاب و فشار همکارانشان با سپردن وثیقە، بطور موقت آزاد شدند.

مشابە همین رفتار ها را هر روزه به صورت کم و بیش در سطح کشور شاهد هستیم، اعتصاب ها و اعتراض های کارگری بە دلیل فشار و حق کشی سرمایەداران و مدیران دولتی نیز شدت گرفتە است. سرمایە داران کە انتظار این همە اعتصاب و مقاومت کارگران را ندارند، اکنون کە می بینند کارگران بە رغم تمام فشارها حاضر بە تسلیم در مقابل حق کشی ها نیستند، می کوشند با پشتوانە دولت و دستگاە قضایی فعالان کارگری را بە زور زندان، شلاق و ... وادار بە تمکین از سرمایە داران زورگو کنند. پیام کسانی کە حکم شلاق برای رهبران کارگری صادر می کنند، روشن است، آن ها با اعمال مجازات های دوران بردە داری بە زعم خود می خواهند مناسبات بردە داری را بر کارگران تحمیل کنند. گفتنی است تشدید سرکوب فعالان کارگری در حالی جریان دارد کە فریاد جامعە مدنی خواهی دولت مردان و هواداران شان، گوش فلک را کر کردە است و جناح دیگر کە برای فقرا و عدالت اشک تمساح می ریزد، در همان حال عدالت خواهان و معترضان بە فقر را در بی دادگاهایش بە جرم حق خواهی محاکمە و بە زندان و شلاق محکوم می کند. با این احوال کارگران گرسنە و بە خشم آمدە از ستم و زورگویی صاحبان سرمایە و حامیان حکومتی شان را نە با تشدید زور و سرکوب و نە هیچ وسیلە دیگری نمی توان از مبارزە برای نان و آزادی بازداشت.

مبارزە کارگران بر حق است و در نهایت پیروز خواهند شد. کما این کە بە رغم همە سرکوب ها و محاکمات چند بارە فعالان سندیکایی و دیگر فعالان کارگری و اعمال مجازات های قرون وسطایی چون شلاق زدن، آن ها هم چنان در صحنە مبارزە حضور پر ثمرشان را حفظ کردەاند.

کارگران با تشدید مبارزە، اعتصاب، اعتراض، همبستگی و سازمان یابی، بە مصاف عمال سرمایەداری لجام گسیختە و وحشی خواهند شتافت و بە آن ها اجازە نخواهند داد کە بیش از این حق و حقوق انسانی و شهروندی شان را پایمال و احکام ضد انسانی و قرون وسطایی شان بر رهبران شان اعمال کنند. احکام ظالمانە علیە شهابی، عبدی، شاپور احسانی راد، کارگران نیشکر هفت تپە، فولاد اهواز، مخابرات روستایی و همە کارگرانی کە بخاطر فعالیت صنفی و حق خواهی حکم و یا تحت پیگرد قرار دارند، باید بی درنگ متوقف و فعالان کارگری و مدنی زندانی آزاد شوند و حقوق سندیکایی و شهروندی کارگران بدون تبعیض تضمین گردد.

 

بخش: 

افزودن نظر جدید