دربارە دولت دوازدهم

سرانجام شانزدە تن از هفدە کاندیدای معرفی شدە توسط روحانی بە مجلس، توانستند از نمایندگان رای اعتماد بگیرند، و یکی از نمایندگان شناخته شدۀ اصلاح طلبان نتوانست از صافی مجلس گذشتە و لیست هفدە نفرە را با حضور خود تکمیل کند.

با نگاهی بە لیست افراد رای آوردە (علیرغم ناکاملی آن)، می توان گفت کە پنج نفر اعتدال گرا، چهار نفر اصلاح طلب، سە نفر اصولگرا، یک نظامی، سە نفر تکنوکرات بی طرف هستند، البتە با این تاکید کە وزارتخانەهائی مانند دادگستری، ارتباطات، کشور و دفاع (مراکز حساس از دید حکومتی)، کاملا در اختیار افرادی قرار گرفتەاند کە از طرف شخص خامنەای منصوب شدەبودند.

اما شاخص وزرای دورە دوازدهم مجلس چیست اند، بە بیانی دیگر مشخصات کابینە با توجە بە ترکیب انتخابی چه می توانند باشند؟ در این بارە می توان بە موارد زیر اشارە کرد:

ـ بیت رهبری و اصولگرایان مثل همیشە وزارتخانه‌های حساسی، مانند ارتباطات، دادگستری، کشور و دفاع را در دستان خود گرفتند. جالب اینجاست کە وزیر ارتباطات کە جوان‌ترین چهرە کابینە محسوب می شود، خود یکی از امنیتی ترین افراد این تیم است. اگرچە در هنگام سخنرانی در مجلس گفت کە بە منظور هدایت ارتباطات نمی شود همە امکانات رسانەای و ارتباطی را بست و بدین منظور باید مردم را با خود همراە کرد؛

ـ تنها فرد رای نیاوردە 'حبیب اللە بیطرف' از طیف اصلاح طلبان بود! این هشداری است (بە ویژە بە اصلاح طلبان) در خصوص خصلت میانەروانەی کە بە مجلس ١٢ نسبت دادە می شود؛

ـ حضور سنگین تکنوکراتها در وزارتخانەهای خارجە، نفت (مثل دولت یازدهم و در واقع با ابقای همان افراد) نشان از عزم حکومت برای تفاهم ذرە بە ذرە با جهان خارج، پرهیز از درگیری و میل برای سروسامان دادن بە اقتصاد ایران دارد، هرچند باید بە روشهای آنان در نهایت بە دیدە تردید و گمان نگریست، زیراکە این تلاش‌ها با تحولات ساختاری بویژە در بعد سیاسی در داخل کشور همراە نیست؛

ـ تنها فرد نظامی موجود (وزیر دفاع) فردی از تبار ارتشیان است، و نە سپاهیان کە این را باید بە دید روحانی برای عقب نشاندن سپاە از پست های دولتی ارزیابی کرد؛

ـ سرعت تائید وزرا از طرف نمایندگان، حاکی از توافق‌های پشت پردە در سطح گستردە دارد. بە بیانی دیگر جناح اعتدال گرا در این مرحلە توانستە با دیگر طیفهای حکومتی بویژە جناح رهبری بە توافقات گسترده تری برسد و یکی از شاخص‌های این توافق همانا اعمال نفوذ خامنەای و تامین نظارت وی بخصوص در وزارت خانەهای حساس است؛

ـ اصلاح طلبان بر خلاف سخنان خود در خصوص تلاش برای رای نیاوردن تعدادی از کاندیداهای معرفی شدە در مجلس، نتوانستند بویژە در مورد وزیر ارتباطات کار خود را جلو ببرند. در واقع کوشش جدی ای صورت نگرفت؛

ـ وزیر اطلاعات بر خلاف وزیر پیشین، فردی میانەرو و معتدل بویژە در قبال اصلاح طلبان است. این بدان معنی است کە در آیندە ما شاهد کم شدن فشارها بر روی اصلاح طلبان در کلیت خود خواهیم بود.

 علی شکوری راد، فعال اصلاح طلب و  دبیرکل حزب اتحاد ملت ایران اسلامی در مصاحبەای با آرمان روز در خصوص کابینە دوازدهم بە چند مورد اشارە کردە:

ـ نمی توان گفت این کابینە اصلاح طلب است، اما رویکرد اصلاح طلبانە و اعتدالگرایانە در آن قوی است،

ـ انتظار صعود دو پلە دولت علیرغم رای ٢٤ میلیونی بە روحانی بطور کامل برآوردە نشد، اما حرکت رو بە جلوئی بودە،

ـ او این کابینە را قدمی رو بە جلو می داند.

 بنابراین طبق ادعای شکوری راد، دولت بە جای دو پلە، یک پلە صعود کرد.

اما سئوال این است کە با انتصاب های رهبر در وزات خانەهای کلیدی و تسلط اصولگرایان بر آنها، عدم حضور چهرەهای کلیدی اصلاح طلب در کابینە، عدم مقاومت جدی نمایندگان اصلاح طلب در جریان تائید صلاحیت ها و حضور چهرە ضد کارگری واقعا می توان از قدمی رو بە جلو گفت؟ آیا این قدم بیشتر بە قدم لاک پشت نمی ماند!؟ نهایتا اینکە با حرکت لاک پشتی می توان بە آیندە ایران در تلاطم مشکلات داخلی و خارجی ای کە بدان گرفتار آمدە است، امیدوار بود؟

 

 

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

ترکیب کابینه دوازدهم را باید میراث ائتلاف و نه سهم خواهی دانست. در مورد فقدان وزرای اصلاح طلب منجمله رای نیاوردن بیطرف باید توجه کرد که اصلاح طلبان در برابر وزیر اصلاح طلب پیشنهادی از اجماع کافی برخوردار نبودند که اگر دارای اجماع بودند چرا از 142 عضو فراکسیون امید اعم از اصلاح طلبان و اعتدالیون، 133 نفر به بیطرف رای دادند. در حالیکه امروز پرسیده می شود چرا فراکسیون نتوانست 9 نفر متعهد به میثاق فراکسیون را به اجرای مصوبه موظف سازد. آقای نعمت پور حرکت اخیر روحانی در قبال کابینه را لاک پشتی می داند؛ حرکت لاک پشتی که نهایتا نمی توان بە آیندە ایران آن امیدوار بود تا بتواند در تلاطم مشکلات داخلی و خارجی ای کە بدان گرفتار آمدە است باشدد. گمان می کنم که آقای نعمت پور هنوز در تاروپود حرکت جهشی است و آن را در مدل اصلاح طلبی می خواهد. در برابر تاکید ایشان یادآوری می کنم هم اصول راهبردی و راهکاری در این اشتراک نظر دارند که اصلاح طلبی حرکتی بطئی، تدریجی است که در یک روند طولانی می گنجد و در قالب یک پروژه قرار نمی گیرد. بنابراین اینکه جناح عمده جمهوری اسلامی بتدریج از رادیکالیسم و افراطیگیری دورتر می شوند و توزیع کرسی ها را براساس توان قدرتی در ساخت قدرت و مرتبط با آرا تنظیم می کنند نشان از تغییر آنها دارد. بنابراین حرکت لاکپشتی اخیر جناح مقابل اصولگرایی متناسب با تعریف و خصلت اصلاح طلبی است و در خدمت روند اصلاح طلبی است .