بانه در التهاب!

خیزش مردم بانە در استان کردستان ادامە دارد. خبرها حاکی از آن‌اند کە در شهرهای دیگر کردستان از جملە در سقز هم مردم بە خیابان‌ها ریختەاند و علیە سیاست سرکوب و تبعیض بە اعتراض برخاستەاند.

کشتار کولبران کرد کە بە عمل روزمرە نیروهای امنیتی و مسلح رژیم تبدیل شدە است، این بار با واکنش قاطعانە مردم روبرو شدە و هزاران تن را بە خیابان‌ها کشانیدە است. این اعتراضات نشان می‌دهد کە علیرغم وجود سیستم پلیسی و ارعاب و وحشت کە سیستماتیک از طرف حاکمیت دنبال می‌شود، پتانسیل اعتراضی در میان مردم بشدت بالا است و تنها منتظر فرصت هائی است کە در اثر تحول شرایط و بروز رویدادهای بشدت ناگوار، خود را بە منصە ظهور برساند.

اعتراضات تودەای و مردمی نشان می‌دهد کە مردم دیگر از آن‌چنان بلوغ سیاسی و فکری بهرەمند شدەاند کە به دنبال و در انتظار قهرمان ننشینند و خود مستقلانە و از روی ارادە دست بە عمل در مقابل سرکوب و کشتارهای وحشیانە بزنند. آنان با خواستەهای مشخص خود بە میدان آمدەاند تا با کسب دستاوردهای مشخص و تحمیل ارادە خود بە سرکوبگر نشان بدهند کە امکان پیروزی وجود دارد و می‌توان شاخ غول سرکوب را شکست و بە زمین زد.

این تجربە نشان می‌دهد کە مبارزەای واقعی اگر وجود داشتە باشد همانا در شهرها و روستاها و به دست خود مردم صورت می‌گیرد، مبارزەای کە مردم خود در آن بشیوە مستقیم درگیرند و خود بە مصاف مستقیم سرکوبگران و ظالمان رفتەاند.

خیزش مردم بانە و کردستان نشان می‌دهد کە شهرها کە مرکز اصلی تجمع و زندگی مردم است، آن جغرافیای سیاسی است کە در پیشبرد مبارزە نقش اصلی و بی‌بدیل را دارد. حرکت تودەای و خشم مردم نسبت بە مسئولانی کە کمترین مسئولیت را نسبت بە جان و مال و زندگی مردم نشان می‌دهند و خیال می‌کنند آنان‌اند کە تا ابد قیم مردم‌اند، نشانی بارز درحرکت مبارزاتی مردم در سالهای اخیر است و اعتماد و اعتقاد مردم بە توان و قدرت خود را بازتاب می‌دهد.

اگر می‌خواهیم کە بە امر مبارزە واقعی خدمت کنیم باید پتانسیل حرکت‌های اعتراضی مردمی و توان آن‌ها را دریابیم، و تمام توان خود را روی آن متمرکز کنیم. اگر تغییر کار تودەها و مردم است، تحول خواهان باید کار و توان خود را روی این امر متمرکز کنند.

درست است کە این حرکتی بطئی و بەظاهر کند است، اما درست به خاطر انباشتە شدن فشارها و ظلم بر مردم، هر دم امکان بروز حرکت‌های تودەای و خودانگیختە وجود دارند، و البتە باید بە انتظار آن‌هم نشست. ارادە مبارزان باید معطوف بە چنین انتظاری و کار جهت سرعت بخشیدن بە آن شود.

و سپاس برای خیزش مردم کە اعتماد می‌آفریند و امیدها را دوبارە زندە می‌کند. اینکە هنوز دل‌ها می‌تپند و ظلم و سرکوب آنچنانکە اصرار دارد بنماید، پیروز اصلی میدان نیست.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.