از برپائی غرفه " هماهنگی ایرانیان برای جشن اومانیته" پشتیبانی می کنیم!

امسال نیز چون سال های گذشته روزنامه اومانیته جشن بزرگ خود را در پارک کورنوف در حومه نزدیک پاریس برپا می کند. ما سه تشکل اتحاد فدائیان خلق ایران- طرفداران وحدت چپ، فدئیان خلق ایران (اکثریت) و کنشگران چپ، در فرانسه، که هر ساله غرفه مشترکی برگزار می کردیم و می کوشیدیم صدای ایرانیان آزاده را علیه استبداد حاکم و برای عدالت و آزادی به گوش شرکت کنندگان در این مراسم بزرگ برسانیم، امسال با شرکت در غرفه ای که به نام " هماهنگی ایرانیان برای جشن اومانیته" توسط فعالان سیاسی ایرانی با افق های فکری متفاوت برگزار می شود، شرکت می کنیم و به سهم خود تلاش داریم امسال فریاد زندانیان سیاسی را علیه شکنجه و زندان و برای آزادی پر طنین کنیم.

 

سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران- طرفداران وحدت چپ فرانسه

سازمان فدئیان خلق ایران (اکثریت) فرانسه

 کنشگران چپ فرانسه

 11 سپتامبر 2017

افزودن نظر جدید