درخواست از ياران!

درودهای گرم ما به شما ياران عزيز!

ياران! نيروهای سرکوب  رژيم فقها در دهه ۶۰ به صفوف سازمان ما يورش آورده و ما را چند پاره کردند. در اين يورش بيش از هزار عضو سازمان دستگير و به اسارت رژيم درآمدند. صدها تن از رفقای ما در همان دهه و در کشتار ۶۷ به جوخه اعدام سپرده شدند و عده  ای از آنان دوران محکوميت را گذرانده و به جامعه بازگشتند. گروهی از رفقای ما در داخل کشور از پيگرد رژيم در امان ماندند و گروه ديگر برای دور ماندن از پيگرد رژيم فقها، مجبور به خروج از کشور شدند.

 گروهی از رفقائی که از کشور خارج شدند، به فعاليت متشکل ادامه داده و به حيات سازمان تداوم بخشيدند. رفقائی از داخل کشور به جهت سرکوب رژيم، نمی توانستند به فعاليت سازمان يافته و تشکيلاتی روی بيآورند. اما اين رفقا در شرائط اختناق به آرمان ها و اهداف سازمان پابرجا ماندند.  

 چند پاره شدن سازمان، اجازه نداد که در طی سه دهه و نيم، همه ياران دست در دست هم بگذارند و در کنار هم برای رسيدن به اهداف انسانی مبارزه کنند. با اين وجود تکنولوژی اطلاعاتی و ارتباطی، اين امکان را فراهم آورد که ياران ما در داخل کشور تا حدودی در جريان فعاليت های سازمان در خارج از کشور و تحولات فکری و سياسی قرار گيرند.

 چند سال گذشته فعاليت اصلی سازمان، متوجه برگزاری کنگره مشترک در راستای شکل دهی سازمان واحد از سه جريان سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ و کنشگران چپ بوده است. اما در عين حال در اطلاعيه های سه جريان گفته شده که اين مهم منحصر به اين سه نيرو نيست. نيروهای چپ در داخل و خارج از کشور به مراتب فراتر از اين نيروهاست. ما اين نيروها و علاقمندان به تشکيل یک سازمان برنامه محور و تاثيرگذار چپ در سپهر سياسی کشور را مورد خطاب قرار داده و آن ها را به مشارکت در روند تدارک کنگره و تشکيل سازمان واحد فرا خوانديم.

 ياران! برای سازمان نظر شما در مورد تشکيل سازمان واحد از سه جريان اهميت دارد. ما می خواهيم نظر شما را نسبت به اين پروژه بدانيم، از پيشنهادها و تاکيدات شما در مورد کنگره آگاه شويم، در باره چند و چون فعالیت سازمان بعد از گذراندن دوره گذار به مشورت بنشنيم و پيشنهادهای شما را در رابطه با نام سازمان واحد جويا شويم. در اين رابطه ما سئوالات زير را تهيه و با شما در ميان می گذاريم. از شما می خواهيم به انحاء مختلف و از کانال های مناسب، پاسخ سئوالات را طی دو ماه آتی بعد از انتشار اين اطلاعيه به دست ما برسانيد.

 هيئت سياسی ـ اجرائی سازمان فدائيان حلق ايران (اکثريت)

۳۰ آبان ۱۳۹۶ (۲۱ نوامبر اکتبر ۲۰۱۷)

  

سئوالات

۱. شما احتمالا از قرار مصوب کنگره فو ق العاده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت) با عنوان "برای بنیان‌گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی" آگاه هستيد (کنگره در روزهای ۱۶ و ۱۷ مهر ماه ۱۳۹۵ برگزار شد). بعد از کنگره فوق العاده سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، هیئت مسئولین کنشگران چپ و سازمان اتحاد فدائیان خلق ایران ـ طرفداران وحدت چپ تصميم گرفتند که کنگره مشترک را برای تشکيل سازمان واحد برگزار کنند. اکنون سازمان با دو نیروی نامبرده در کار برگزاری کنگرۀ مشترک مبتنی بر مصوبۀ ذکر شده است. نظر شما چيست؟

 ۲. پيشنهادها و تاکيدات شما در مورد کنگره مشترک سه جريان و دستور کار آن که قرار است ظرف ماه های آتی برگزار شود، چيست؟

 ٣. کنگره فوق العاده سازمان (کنگره پانزدهم) در قرار مصوب خود، يک دوره گذار را در نظر گرفت. دوره گذار مشخصأ تدبيری است برای رفع نگرانی ها و ترديدها و جلب اعتماد نسبت به سازمان نوبنياد و فرصتی است برای پی ريزی و تحکيم سازمان واحد. با برگزاری کنگره، تشکيل سازمان واحد و سپری شدن دوره گذار، لازم است در باره چند و چون فعالیت سازمان تصميم بگيريم. نظر شما در اين موضوع چيست؟

 ۴. چه نامی برای سازمان واحد پيشنهاد می کنيد:

ـ حفظ نام فدائی با تمام مشخصات آن

ـ انتخاب نام جديد

ـ انتخاب نام ترکيبی که در آن فدائی گنجانده شده است.

ـ انتخاب نام جديد و آوردن نام فدائی در پرانتز

ـ نام پيشنهادی شما

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

در برابر پافشاری برخی برای ادامه وحدت چپ چاره ای نمی بینم جز اینکه برایشان آرزوی عملی شدن منظورشان را بنمایم. قبلا و در روند وحدت چپ گفتنی ها گفته شده است ولی تاثیری بر احوال مخالفین یا موافقین نداشته و به تعبیر مارکس باید به انتظار زمان نشست تا نشان دهد که رویکرد ادامه وحدت بهر شیوه درست بوده یا تعطیل کردن وحدت عینی تر است. اما فکر نکنم چند پاره شدن سازمان، اجازه نداد که در طی سه دهه و نيم، همه ياران دست در دست هم بگذارند. باید بررسی کرد چرا سازمانی به گستره فدائیان اکثریت را مثل گوشت مولائی کردند و انرزی آن را به حد نازل رساندند. دیگر اینکه وحدت میان چندپاره های سازمان تضمین محکمی برای بازگشت به نقطه صفر سازمانی خواهد داد که بعید می دانم. درخواست از یاران ارزیابی کرده که " رفقائی از داخل کشور به جهت سرکوب رژيم، نمی توانستند به فعاليت سازمان يافته و تشکيلاتی روی بيآورند. اما اين رفقا در شرائط اختناق به آرمان ها و اهداف سازمان پابرجا ماندند." این گزاره بدون منظور و هدف از پیش تعیین شده نمی تواند مطرح شود و طرح آن خلق الساعه نیست. نکند قرار است در کنگره آتی مصوبه کنگره اول سازمان مبنی بر نداشتن رابطه با داخل لغو شود؟ اما تنها تکیه بر وفادار ماندن رفقای داخل به آرمان ها و اهداف سازمان خصلت آنها نیست. زیرا در گذران روزهای دوری رفقای داخل با رفقای خارج نکته ای نادیده گرفته شده است که آیا این رفقای مانده در میهن در مورد وحدت همانگونه می اندیشند که ما می اندیشیم و یا اینکه در برابر تغییر نام و تبدیل هویت سازمانی دست روی دست بگذارند و یا اینکه در برابر سازمان واحد خروجی وحدت خواهند ایستاد؟ شما فکر می کنید که چه کار خواهند کرد؟