پیام به بیستمین کنگره حزب کمونیست اسپانیا

رفقای عزیز،

با سپاس از دعوت شما برای شرکت در بیستمین کنگره حزب کمونیست اسپانیا، برای کنگره شما در اتخاذ تصمیم های راهگشا در راستای گسترش و تعمیق مبارزات کنونی کمونیست های اسپانیا آرزوی موفقیت می کنیم.

همان گونه که در پیام رفیق خوزه لوئیز سنتلا دبیرکل حزب شما حاوی دعوت به شرکت در کنگره شما خاطرنشان شده است، کنگره حزب شما در شرایط تشدید بحران اقتصادی و اجتماعی در اروپا برگزار می شود. این بحران در درجه اول زاییده سیاست های غیرانسانی در تحمیل ریاضت اقتصادی به آسیب پذیرترین اقشار جوامع اروپایی است. ترویکای متشکل از کمیسیون اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین المللی پول، در یک دهه اخیر کوشیده است بار فزاینده بحران مالی را بر دوش مردمی بگذارد که بیشترین لطمات ناشی از وضعیت متزلزل نظام سرمایه داری جهانی را متحمل شده اند. نتیجه مستقیم این بی عدالتی فاحش، فقر و محرومیت کم سابقه در دهه های اخیر در بسیاری از کشورهای اروپایی است. نتیجه دیگر آن، بحران سیاسی است که به ویژه در رشد ناسیونالیسم و فاشیسم در این کشورها نمود یافته است.

حزب شما وظیفه توأمان مقابله با سیاست های تحمیل ریاضت و مبارزه با گرایش های ناسیونالیستی را بر عهده گرفته است. ما برای شما در این مسیر آرزوی موفقیت می کنیم و همراه با شما اعتقاد داریم پیشبرد این پیکار،‌ مستلزم ایجاد پیوند میان جنبش های مختلف اجتماعی علیه سیاست های نئولیبرال، علیه نژادپرستی و ناسیونالیسم، برای رهایی زنان از قیود مردسالارانه، برای صلح و طرد جنگ افروزی و میلیتاریسم،‌ برای حفظ محیط زیست و در یک کلام، برای زندگی بهتر است.

ما اطمینان داریم همفکری و خرد جمعی در کنگره شما،‌ امکان اتخاذ تصمیم هایی برای تقویت این مبارزات را فراهم می کند.

 

با درودهای رفیقانه

هیئت سیاسی ـ اجرایی سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)

۲۶ نوامبر ۱۳۹۶

افزودن نظر جدید