در گرامی داشت یاد رفیق سیف اکبری

در گرامی داشت یاد رفیق سیف اکبری.