خواهان آزادی رضا شهابی و همە زندانیان سیاسی هستیم!

جمعی از فعالین سیاسی و اجتماعی

هم میهنان آزادە و عدالت خواە، در ١٩ دیماە دادستانی تهران بە خانم ربابە رضایی خبر دادە کە همسرش رضا شهابی از زندان گوهردشت بە زندان اوین منتقل شدە است. جابجایی آقای شهابی عضو هئیت مدیرە سندیکای کارگران واحد در شرایطی انجام گرفتە، کە این رهبر سندیکایی قبلا مدت محکومیتش را گذراندە و چند هفتە پیش در زندان دچار سکتە مغزی خفیف شدە است و بە رغم اعتراضات و درخواست اتحادیە های کارگری و حقوق بشری داخلی و بین المللی و صدها فعال سیاسی و اجتماعی، برای آزادی و معالجە وی، شهابی محروم از امکانات درمانی در حالی کە بخاطر عوارض بیماری و فشارهای زندان بە شدت در رنج است. هم میهنان گرامی عدم آزادی و محروم نگاە داشتە شدن شهابی از درمان در شرایطێ کە در هفتە های اخیر هزاران تن از شرکت کنندگان در اعتراضات مسالمت آمیز و خیزش اخیر بازداشت و روانە زندانها و تعدادی از آنان نیز در راە آزادی و عدالت اجتماعی و حقوق شهروندی شان جان باختەاند، نگرانی ما را نسبت بە جان و سلامت شهابی و سایر زندانیان سیاسی افزون نمودە. بە نظر ما سکوت و انفعال در این خصوص بە هیچ وجە جایز نیست و ما وظیفە داریم بە هر شکل ممکن بە حق خواهی برخیزیم و برای آزادی همە زندانیان سیاسی از هیچ تلاشی دریغ نورزیم. ما ضمن اعلام همبستگی با خانوادە های زندانیان سیاسی، خواهان آزادی بی قید و شرط کلیە زندانیان سیاسی و رضا شهابی هستیم و از شما هم میهنان آزادە دعوت می کنیم کە خانوادە زندانیان سیاسی و زندانیان خیزش دیماە را کە برای آزادی عزیزانشان از بند تلاش می ورزند یاری کنید.

امضا ها :

علی پورنقوی، بهروز خلیق، وهاب انصاری، ویدا فرهودی، احمد نجاتی، جعفر حسین زادە، حسن جعفری، توران همتی، فرخ نگهدار، مسعود فتحی، فرزانە عظیمی، نادر عصارە، بهروز فدایی، فرهاد فدایی، محمد صادق علی اصغری، محمد اعظمی، شهرزاد آهوچشم، مهدی ابراهیم زادە، منوچهر مقصود نیا، اکبر سیف، مرتضی صادقی، روزبە صادقی، مهرگان صادقی، رضا کریمی، فرهنگ رضایی، حجت نارنجی، حسن زهتاب، مناف عماری، رحمان ساکی، یدی بلدی، راحلە طارائی، سیروس مددی، سیروس کسرائیان، داریوش پارسا، منوچهر گلشن، فرود سیاوش پور، آیندە آزاد، اژدر بهنام، سیامک سلطانی، مجید عبدالرحیم پور، صادق کار، احمد فرهادی، بهزاد کریمی، مهدی فتاپور، پروین ملک، خسرو میر مالک، رضا چیت ساز، سیامک کلهر، مسعود شب افروز، گودرز اقتداری، مهدی پرویز، میلاد ملک، مهدی اخوان، ساسان سلیمانی، کامران امیری، بهرام امامی، ساسان سلیمانی، محسن کاملی، مسعود فراز، محسن وطن آبادی، مریم پورتنگستانی، امير حسين بهبودي، حمید حسینی. محمود علیزادە لسانی، سهيلا شغفى، رضا کاویانی، محمود کرد، احمد پورمندی، مهرداد بهارارا، مرتضی نیکی، علی یکتا، مهشید یاسری، حسین پورجانکی، جلال کیابی، اکبر سوری، سیامک فرید، یوسف محمدی، 

پنجشنبه ۲۱ دی‌ ۱۳۹۶ - 11 ژانویه 2018

افزودن نظر جدید