ماموران اجتماع مسالمت آمیز دراویش را بە خشونت کشاندند!

روز گذشتە اجتماع مسالمت آمیز دراویش گنابادی در خیابان پاسداران تهران پس از دخالت خشونت بار نیروهای انتظامی و امنیتی بە خشونت گرائید و در اثر آن  بنا بە گفتە مسئولین نیروهای سرکوبگر امنیتی حداقل ٥ نفر کشتە شدند. علت و انگیزە تجمع دراویش جلوگیری از بازداشت رهبر شان ذکر شدە و تا پیش از شروع حملە نیروهای بسیج و پلیس هیچ گونە خشونتی از طرف دراویش گزارش نشدە بود و تنها ماموران لباس شخصی و بسیجی ها بودند کە با دشنام و توهین شروع بە تحریک معترضین نمودند و مقدمات حملە بە خانە رهبر دراویش را فراهم کردند. تا زمان یورش بە خانە رهبر دراویش معترضین بە رغم توهین های بسیاری کە بە آنها می شد خویشتن داری کردند و واکنش فیزیکی از خود نشان ندادند. بعد از یورش افراد سراپا مجهز و مسلح هم در واقع دراویش با دستان خالی چە خشونتی می توانستند در مقابل صدها مامور مسلح مرتکب شوند؟ اگر دراویش قصد خشونت داشتند دفعە قبل کە ماموران برای بازداشت رهبرشان اقدام نافرجام دیگری کردند، می بایستی خشونت نشان می دادند کە ندادند. اما این بارماموران برای اینکە عملیاتشان مثل دفعە قبل ناکام نماند، بە عمد تجمع مسالمت آمیز را بە خشونت کشاندند، چون هم می خواستند انتقام شکست دفعە پیش را بگیرند و هم بهانە برای گرفتن رهبر دراویش و ٣٠٠ نفر دیگری کە بازداشت کردند بە دست آورند. آن رانندە اتوبوس هم کە میگویند بە عمد بە میان بسیجیان یورش بردە و تعدادی از آنها را کشتە و مجروح کردە اگر واقعا با قصد قبلی این کار را کردە باشد کە محل تردید است، بسیار بعید است کە جز درویشان بودە باشد. ممکن است یکی از میلیونها جان بە لب رسیدگانی باشد کە ستمگری و سرکوبگری حکومتی طاقت شان را بسر آوردە باشد. خشونت از جانب هر کس کە باشد مورد تائید نیست ولی بهر جهت نمی شود برای همیشە مردمی را کە شب و روز و بهر بهانەای مورد خشونت سیستماتیک دولتی قرار دارند در مواقعی کە مورد خشونت قرار می گیرند از واکنش متقابل و دفاع از خود در مقابل خشونت، بازداشت. دستگاە های امنیتی و قضایی حکومتی یقینا این بار نیز بە همین بهانە عدە زیادی از معترضین بیگناە را بە جرم اعمال ناکردە محاکمە و تعدای را نیز سر بە نیست خواهند کرد.از همین رو باید بە حمایت از حقوق مدنی معترضین برخواست و مانع انجام نقشە های پلید حکومت علیە اقلیتی شد کە اصولا نفی خشونت جزئی از اعتقاد مسلکی شان است.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.