بازی کثیف جاسوس بازی

 

انگلستان افسر روسی ای را جاسوس خود می کند. افسر توسط روسیە دستگیر می شود. بعد طی معاوضەای بە دولت فخیمە انگلیس تحویل دادە می شود. بعدها افسر احتمالا توسط نیروهای امنیتی روسی در خاک انگلستان ترور می شود.

دولت فخیمە عصبانی می شود کە چرا روسیە این کار را کردە و چرا با این کار اصل حاکمیت ملی انگلیسی ها را پایمال کردە، و در ادامە همین عصبانیت دهها تن از دیپلماتهای روس را اخراج می کند و همراە یک دوجین اقدامات دیگر کە بعدها خواهند آمد.

معلوم نیست کە چرا جذب یک روسی بە واحدهای جاسوسی انگلستان نقض حاکمیت روسیە نیست؟! معلوم نیست چرا خانم ترزا می کە اینقدر بە اصل حاکمیت ملی وفادار است، از پایمال کردن آن در کشورهای دیگر توسط دولت فخیمە عصبانی نیست؟!

البتە در این گمانی نیست کە روسیە هم بخشی از این بازی کثیف است. اما از یاد نبریم کە در همین پروندە، بازی را دولت فخیمە شروع کردە بود. آنگاە کە جاسوس پروری می کند. و دولت خشنی مانند روسیە هم، بدتر، تا آخر خط بازی خطرناک جاسوس بازی و جاسوس کشی را بی مهابا می رود.

کانت فیلسوف غربی و مبشر لیبرالیسم، مبدع 'اخلاق وظیفەای"، زمانی طی یکی از اصول مشعشع خود گفت کە هر آنچە را بخود روا نمی داری بە دیگران هم روا مدار. کانت از همین غرب آمد و فلسفە مدرن غرب وامدار اوست. حتی نوع سیستم سیاسی در همین غرب مدیون اوست. و دولت فخیمە هم از جملە همین خانم ترزا می بی گمان در دانشگاە آن را خواندە است!

دولت انگلیس در تناقضهای خود دست و پا می زند. رژیمهای مدرن را متاسفانە سیاستهای غیرانسانی در خود فروبردە است.

بە بازی کثیف جاسوس بازی خاتمە دهید!

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.