رزا لوگزامبورگ یا: بهای آزادی

ترجمه از: 
بهمن بلوک

...

رزا لوگزامبورگ در روسیه به عینه شاهد بود که چگونه سازمان از دل اقدام انقلابی و نه اعتصابات گسترده سیاسی شکل می گیرد و اینکه چطور اقدام از سازمان پیشی گرفت. او در سال 1906 با ایده اعتصابات گسترده سیاسی در چمدان خود به کنگره حزب رفت و در آنجا متحمل شکست سنگینی شد. از آن پس جزوه »اعتصاب گسترده، حزب و اتحادیه های کارگری« که او برای کنگره مزبور تهیه کرده بود، به نقطه شروعی جهت ایجاد مبنایی تئوریک برای چپ های اس.پ.د. تبدیل شد. اگرچه رزا لوگزامبورگ با این کار هدفی کاملاً برعکس داشت: او قصد نداشت از اس.پ.د. جدا شود، بلکه می خواست نظر حزب را برای در پیش گرفتن یک سیاست انقلابی جلب کند و در صورت لزوم بدنه حزب را علیه رهبری آن که مدام محافظه کارتر می شد، متحد نماید.

رزا لوگزامبورگ از منظر سیاست سوسیال دموکرات با حمایت از اعتصاب گسترده سیاسی به منطقه مین گذاری شده پا گذاشت. درخواست اعتصاب سیاسی گسترده یا سراسری در سوسیال دموکراسی به معنای ابراز انزجاری بود، که با تمام قوا با آن مقابله می شد: آنارشیزم. کارل مارکس در آغاز دهه هفتاد قرن نوزدهم با یک سوسیالیست روس که در طول انقلاب 1848 در سنگرهای درسدن حضور داشت، نزاعی شدید داشت؛ با میخاییل باکونین. مارکس معتقد بود، که رهایی طبقه کارگر از استثمار و سرکوب از قوانین تاریخی منتج می گردد، که دلایل نهایی شان در اقتصاد نهفته است. خواست تغییر به تنهایی کافی نیست. برای نیل به سیاستی انقلابی باید این قوانین را شناخت و برخوردی مناسب با آن ها داشت تا پیشرفت به سوی جامعه ای بدون استثمار و سرکوب همواره تسریع گردد. باکونین برخلاف وی، سوسیالیستی بود، که مسایل را از منظر اخلاقی واکاوی می کرد و فرد و رهایی وی را در کانون همه امور قرار می داد. از نظر او میل به اقدام در نتیجه آگاهی از بی عدالتی های عریانی که محصول کاپیتالیزم هستند و آشفتگی سیاسی از عوامل ضروری سیاست انقلابی بودند. آنارشیست ها نمی خواستند از اعتصاب صرفاً آن گونه که اتحادیه های کارگری با الهام از سوسیال دموکراسی سود می جستند، یعنی به عنوان سلاحی در تعارضات اقتصادی میان کار و سرمایه، استفاده کنند، بلکه پیش از هر چیز مایل بودند آن را در مبارزه سیاسی به کار گیرند. حتی برخی امید داشتند، که با یک اعتصاب سراسری موجبات فروپاشی کل سیستم را فراهم آورند.

...

(از متن کتاب - کارآنلاین)

متن کامل کتاب رُزا لوگزامبورگ یا: بهای آزادی در فرمات پی. دی. اف

افزودن نظر جدید