گفتگوها بە جد شروع شدە اند

هیئت ایرانی مشغول گفتگو و مذاکرە با اروپائی ها از جملە بر سر مسئلە یمن اند. چنانکە خود مقامات جمهوری اسلامی می گویند تمرکز بر سر یمن بودە و گفتگوها بسیار سازندە و خوب.

مذاکرات چند ماهیست شروع شدە. یک دور مذاکرە قبلا صورت گرفتە بود (در بهمن ماە در مونیخ). دور دوم در پنج شنبە در رم، و قرار است دور دیگری هم در آیندە نزدیک در بروکسل برگزار شود. و چە روند شتابانی!

ظاهرا مذاکرە بر سر یمن بسیار سادەتر از مذاکرە در مورد سوریە است، با توجە بە دو قطبی بودن نیروها و عدم حضور کشورها و نیروهای مختلف در این کشور. پس نقطە عزیمت یمن است.

سفیر سوئیس در ایران در مصاحبەای با آخرین شمارە روزنامە 'شرق' گفتە است کە می شود حتی در صورت خارج شدن آمریکا برجام را حفظ کرد، اما بە شرط چگونگی تصمیم ایران. کە البتە منظور او برخورد ایران در رابطە با مسائل منطقەای، موشکی و حقوق بشری است. و ظاهرا ایران نیز علیرغم تهدیداتش، دارد انعطاف نشان می دهد و می خواهد اروپا را در کنار خود داشتە باشد. از یاد نبریم کە مدتی پیش، وزیر خارجە آمریکا در سفرش بە عربستان از استقبال این کشور از گفتگو میان طرفهای درگیر در یمن گفتە بود.

بە نظر می رسد در عرصە منطقەای دارد تغییراتی در کشمکشهای موجود صورت می گیرد. یمن حلقە اولیە است. این گفتگوها را اروپا با ایران آغاز کردە، البتە بدون حضور آمریکا، اما بر اساس فشارها و تهدیداتی کە ترامپ مطرح کردەاست.

همزمان نباید از یاد ببریم کە ایران نیز از زبان ظریف و شمخانی از تمایل خود برای گفتگو گفتە بود. طرفها پشت میز مذاکرە بە هم رسیدەاند. و باز رهبر نظام از آن پشتیبانی می کند، اگرچە بصورت نیمە علنی!

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.