انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم و کشتار مردم فلسطین را محکوم می کنیم!

انتقال سفارت آمریکا به اورشلیم و کشتار مردم فلسطین را محکوم می کنیم!