اروپا علیە ترامپیسم

در سایت دویچەولە، دو خبر آمدە است کە می توان آن را در راستای کارهای عملی مهمترین دولت اتحادیە اروپا، یعنی آلمان، برجستە کرد در جهت اقدامات ضد ترامپی کە با خارج کردن آمریکا از برجام اوج بی مسئولیتی را از خود بە نمایش گذاشت. اولین خبر، مربوط بە سفر مرکل بە چین در ٢٣ ماە مە است در راستای همکاری میان چین و اتحادیە اروپا در جهت محدود کردن نقش دلار در معاملات جهانی، و دیگری خبر شش بانک از مجموعه فولکس بانک‌های آلمان کە می‌خواهند با وجود خطر تحریم‌، تامین اعتبار شرکت‌های صادرکننده به ایران را ادامه دهند.

چنین بە نظر می رسد کە آلمان جدی تر از کشورهای دیگر اتحادیە اروپا دست بکار شدە است، یا اینکە نقش جدی تری را بعهدە گرفتە است تا از تاثیرات آنچە رعایت نکردن قوانین بین المللی از طرف آمریکا توصیف می شود، جلوگیری بعمل آورند.

اگر این فعالیتها ادامە داشتە باشد و اروپا بە طرف شرق بیشتر متمایل شود، این بدان معناست کە در بازی شطرنج سیاسی در عرصە بین المللی، اتفاقات معناداری در شرف تکوین اند. دولتهای اروپائی، خطر را نە در قدرت گیری اقتصادهای اتوریتەای و دولتهای غیرلیبرالی، بلکە در گرایشی یافتەاند کە می توان از آن بعنوان ترامپیسم یاد کرد کە ملغمەای است از ناسیونالیسم، نئوکانیسم و هرج و مرج طلبی کە از دل پوپولیسم راست در جهان سرمایەداری مدرن بیرون آمدەاست.

اروپا نگران از ساختارشکنی های بی مسئولانە ترامپ، اگر حتی نتواند بر فعالیت شرکتهای بزرگ خود نظارت و کنترل داشتە باشد، اما در عرصە سیاسی کمر همت بستە است برای حفظ جایگاە خود، زیرا ترامپیسم با اعمال خود، اتوریتە و منافع اروپا را نیز نشانە رفتەاست. بی گمان فعالیتهای سیاسی اتحادیە اروپا، بر اقتصاد این قارە و چگونگی فعالیتهای شرکتهای کوچک و بزرگ نیز اثر خواهد گذاشت.

 

 

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.