«گر ما ز سر بریده می‌ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم» آخرين كلمات دقایق عمر محمد ثلاث باباجاني

«گر ما ز سر بریده می‌ترسیدیم، در محفل عاشقان نمی‌رقصیدیم»آخرين كلمات دقایق عمر محمد ثلاث باباجاني