کف زدن گردهمائی مجاهدین برای فروپاشی!

در گردهمائی پولی سالانە سازمان مجاهدین خلق ایران، 'رودی جولیانی' مشاور حقوقی ترامپ، از فروپاشی اقتصادی ایران گفت، و آن را بمثابە پایان حکومت ایران دانست. آری او از فروپاشی گفت، و تمامی حاضرین موجود در گردهمائی و بهمراە آنان خانم رجوی کف زدند!

دقت کنیم سخن از فروپاشی است و نە انقلاب یا تحول. در فروپاشی کە مفهومی ضد و مخالف انقلاب یا تحول است، جامعە یا رژیمی فرو می ریزد بدون اینکە آلترناتیوی داشتە باشد، ریزشی بدون برنامە و نیروی جایگزین کە می تواند و باید مرحلە گذار را تکمیل کند. درست مانند کاشتن بمبی در پای یک دیوار! در چنین سیری چنانکە در خود مفهوم کلمە مستتر است، همە چیز از هم فرومی پاشد و معلوم نیست بر این ویرانەها چە کسی حکومت خواهد کرد و بە احتمال قوی کسی هم حکومت نخواهد کرد. فروپاشی، یعنی از هم گسیختن، و این آن خوابی است کە سازمان مجاهدین بە همراە ترامپیستها و نئوکانها برای جامعە ایران تدارک دیدەاند. فروپاشی چنانکە از مفهوم آن هویداست یعنی اینکە نیروی مدعی آن دارای پایگاە درونی در کشور برای امر تحول و تغییر نیست و بە همین جهت تلاش می کند تا شاید از دل ویرانەها شانسی بیابد. آنان، ویرانەها را آشیانە خود دیدەاند.

خانم رجوی برای اینکە بە مردم اطمینان خاطر دهد از تمایل خود برای دمکراسی و آزادی و تامین حقوق ملیتها در ایران گفت (هرچند کە او هنوز در سطح خودمختاری برای کردستان باقی ماندە است و گوئی از آن زمانی کە طرح مجاهدین در این مورد نوشتە شدە است، اتفاق خاصی در ایران، جامعە کردستان و منطقە روی ندادە است!)، فارغ از اینکە چقدر نظام درونی مجاهدین خلق آینە ادعاهای رهبر آن می باشد و نیز چقدر ترامپیسم، نئوکانیسم و شاهزادگان عربستان سعودی متعهد بە آزادی و دمکراسی هستند، باید گفت ادعاهای خانم رجوی بسیار بە ادعاهای خمینی در مقطع انقلاب بهمن شبیە اند، تنها با این اختلاف کە خمینی آن را در مصاحبەها بیان می کرد و او در گردهمائی ای کە پول آن از طرف شیخهای مرتجع عرب و احیانا پولهای دریافت شدە قدیمی از رژیم بعث تامین می شود.

مردم ایران دیگر فریب چنین ادعاهائی را نخواهند خورد. معرف سخن دیگر دهان نیست، بلکە وجودیست کە هویت خود را سالیان سال است اثبات کردە است.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.