بە کشتار مبارزان کرد پایان دهید!

طبق اخبار منتشرە، امروز صبح نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با شلیک چندین گلولە توپ، بە مقرات نظامی حزب دمکرات کردستان ایران و حزب دمکرات کردستان مستقر در اطراف شهر کویسنجق اقلیم کردستان حملە کردند، کە در جریان آن لااقل پنج تن جان خود را از دست دادە و دهها تن دیگر زخمی شدند. در میان زخمی شدگان، خالد عزیزی رهبر پیشین و مصطفی مولودی سکرتر کنونی حزب دمکرات کردستان وجود دارند.

دولت جمهوری اسلامی کماکان از زبان زور و سرکوب در برابر مطالبات مردم کرد استفادە می کند، و نامسئولانە بە دامن زدن بە جو خشونت و ارعاب و ریختن خون بیشتر اقدام می کند. ما ضـمن محکوم کردن این حملات و اظهار همدردی با خانوادەهای قربانیان این جنایت، دست زدن بە چنین اقداماتی را بشدت بە زیان مردم ایران و کردستان می بینیم. مطالبات مردم کردستان راە حل نظامی ندارند و جمهوری اسلامی باید در این شرایط خطیر کە کشور توسط دولت ترامپ محاصرە اقتصادی و مالی شدە است، مسئولانە رفتار کردە و با اقدامات بغایت نابخردانە خود وضعیت را از آنچە کە هست خطرناک تر و بدتر نکند.

بە کشتار مبارزان کرد پایان دهید و مطالبات برحق مردم کردستان را بە رسمیت بشناسید!

کار آنلاین

٨ سپتامبر ٢٠١٨

افزودن نظر جدید