تسلیت به انسانیت! تسلیت به کردستان!

تسلیت به انسانیت! تسلیت به کردستان!