قرار مصوب کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

پیرامون بنیان‌گذاری حزب چپ ایران (فداییان خلق) و چگونگی کنش‌گری سازمان

 ۱) «سازمان فدایيان خلق ايران (اکثريت)»، «سازمان اتحاد فداییان خلق ایران – طرف‌داران وحدت چپ» و «کنش‌گران چپ» موفق شدند در بازهٔ زمانی میان کنگره‌های پانزدهم (فوق‌العاده) و شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)، حزب چپ ایران (فداییان خلق) را بنیان گذارند. سازمان با مدیریت شورای مرکزی و با تأمین شرایط تصریح‌ شده در قرار کنگرهٔ پانزدهم (فوق‌العاده) با عنوان «برای بنیان‌گذاری تشکل سیاسی مشترک با مضمون حزبی» توانست این مصوبهٔ محوری را متحقق و در این مسیر دشوار عمل کند.

۲) کنگرهٔ شانزدهم سازمان بنیان‌گذاری حزب چپ ایران (فداییان خلق) را دستاوردی بزرگ در راه تأمین وحدت صفوف نیروهای چپ ایران می‌داند و شورای مرکزی منتخب خود را موظف می‌کند حداکثر تلاش خود را از هرباره در راستای  سمت‌دهی مجموعهٔ سازمان در جهت تثبیت حزب چپ ایران (فداییان خلق) و تقویت جایگاه آن در سپهر سیاسی کشور به کار گیرد.

۳) در قرار مصوب کنگره پانزدهم سازمان، یک دورۀ گذار در ارتباط با سازمان در نظر گرفته شده بود. گنگرۀ شانزدهم سازمان حدود شش ماه بعد از کنگرۀ مشترک و تشکیل حزب چپ ایران (فداییان خلق) برگزار شده است. به جهت فرصت کم، هنوز اهداف مورد نظر دورۀ گذار، مشخصاً جلب نظر پایگاه اجتماعی سازمان نسبت به حزب چپ ایران (فداییان خلق )، تحقق نیافته است. سازمان نیازمند فرصت زمانی بیشتری برای تحقق اهداف دوره گذار است. کنگرۀ شانردهم سازمان فاصلۀ زمانی حدود یکسال را برای تحقق اهداف دورۀ گذار و پایان بردن آن در نظر می‌گیرد. کنگره، شورای مرکزی منتخب خود را به برگزاری کنگرهٔ آتی در فاصلهٔ زمانی حدود یک سال پس از برگزاری کنگرهٔ شانزدهم موظف می‌کند.

۴) ارادهٔ کنگرهٔ شانزدهم سازمان مبنی بر عدم تقابل و فعالیت موازی با حزب چپ ایران (فداییان خلق) است. در این راستا کنگرهٔ شانزدهم سازمان با تعلیق بندهای متناظر اساس‌نامه‌ای، تصمیمات زیر را اتخاذ می‌کند:

(۴ - ۱) عدم انتخاب هیئت تدارک کنگره و واگذاری وظایف و اختیارات آن به شورای مرکزی.

(۴ - ۲) عدم انتخاب هیئت سیاسی–اجرایی از سوی شورای مرکزی سازمان.

(۴ - ۳) کنگرهٔ شانزدهم سازمان از شورای مرکزی منتخب خود می‌خواهد که شمار نهادهای زیرمجموعهٔ خود و شمار اعضای آن‌ها را حتی‌الامکان کاهش دهد.

(۴ - ۴) با پایبندی بر ارادهٔ کنگرهٔ شانزدهم سازمان مبنی بر عدم تقابل و فعالیت موازی با حزب چپ ایران (فداییان خلق)، شورای مرکزی سازمان و نهادهای زیرمجموعهٔ آن تنها در مواردی مجاز به برآمد یا موضع‌گیری سیاسی‌اند که دوسوم اعضای شورای مرکزی با موضوعیت این اقدام موافق باشند. برآمد یا موضع‌گیری سیاسی تنها در صورت درخواست یک‌سوم اعضای سازمان یا اعضای شورای مرکزی مورد بررسی قرار می‌گیرد. تصویب مضمون موضع‌گیری و مورد برآمد سیاسی با کسب رأی موافق بیش از نیمی از اعضای شورای مرکزی سازمان صورت می‌گیرد.

(۴ - ۵) «کار آنلاین» منبع مراجعه به سازمان خواهد بود. اسناد سازمان و اعلامیه های گروه‌های هوادار در آن درج خواهند شد. ادارهٔ کار آنلاین از حالت شورای سردبیری در آمده و به یک رفیق سپرده می شود. تصمیم‌گیری در مورد سایر مسائل مرتبط با کار آنلاین به شورای مرکزی سپرده می‌شود.

(۴ - ۶) هیچ یک از ارگان‌های سازمان مجاز به برگزاری مراسم غیرمختص به سازمان نیست.

(۴ - ۷مناسبات با جریان‌های سیاسی: مناسبات موجود و ارتباطاتی که از سوی جریان‌های سیاسی با سازمان گرفته می‌شود، به حزب چپ ایران (فداییان خلق) انتقال می‌یابد، مگر در مواردی که حزب یا طرف ثالث هنوز آمادگی پذیرش ارتباط متقابل را ندارند.

۵) کنگرهٔ شانزدهم سازمان تعلیق بند اساس‌نامه‌ای ناظر بر ممنوعیت عضویت هم‌زمان اعضای سازمان در احزاب دیگر ایرانی را در مورد عضویت در حزب چپ ایران (فداییان خلق) تمدید می‌کند.

۶) شورای مرکزی سازمان مجاز است کنگرهٔ فوق‌العادهٔ سازمان را به صورت مجازی، ترکیبی یا غیرمتمرکز برگزار کند. شورا موظف است حداکثر شش ماه پس از برگزاری کنگرهٔ شانزدهم، آیین‌نامه‌های مورد نیاز برای همه‌پرسی و اشکال مجازی، ترکیبی و غیرمتمرکز کنگرهٔ فوق‌العاده را تهیه و با رای موافق دوسوم اعضای خود تصویب کند. این آیین‌نامه‌ها تا برگزاری کنگرهٔ هفدهم سازمان مبنای عمل خواهند بود.

یک‌شنبه، ۲۲مهر ۱۳۹۷ (۱۴اکتبر ۲۰۱۸ میلادی)

کنگرهٔ شانزدهم سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت)

افزودن نظر جدید