ما خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی، مدنی و صنفی هستیم!

ما خواهان آزادی بی قید و شرط همه زندانیان سیاسی، مدنی و صنفی هستیم!