سیاست حزب چپ ایران (فدائیان خلق) پیرامون تشکیل بلوک چپ، اتحاد نیروهای جمهوریخواه، همکاری و اتحادعمل

کشور ما در وضعیت دشواری به سر می برد و اکثریت مردم کشورمان از وضعیت موجود ناراضی اند و خواهان تغییرند. اما به جهت فقدان آلترناتیو و ترس از بهم خوردن امنیت کشور، افق روشنی در مقابل خود نمی بینند. ترسیم افق روشن و امید آفرینی در بین مردم به امکان تغییر، ضرورت امروز کشورمان است. این امر زمانی می تواند تحقق یابد که اپوزیسیون جمهوریخواه و در مرکز آن نیروهای چپ متحد شده، در جهت گسترش و سازمانیابی اعتراضات مردمی گام بردارد، برنامه روشن برای حل بحران های موجود و تامین آزادی، عدالت اجتماعی و دموکراسی ارائه دهد و نگرانی های مردم را رفع و اعتماد آن ها را جلب کند. 


وضعیت بحرانی موجب شده است که نیروهای اپوزیسیون به جنب و جوش افتاده، جریان های جدید تشکیل شده، بلوک هائی از نیروهای اپوزیسیون شکل گرفته، صف بندی های جدیدی به وجود آمده و یارگیری ها آغاز گردیده است. در میان نیروهای اپوزیسیون برحسب استراتژی سیاسی، حکومت جایگزین، برنامه اقتصادی، مسائل ملی ـ قومی، نقش دولت های خارجی در تحولات سیاسی کشور و اشکال مبارزه، صف بندی پررنگی شکل گرفته است. اما مدتی است که دولت های خارجی بر روندهای درونی نیروهای اپوزیسیون اثر گذاشته و می کوشند آنها را تحت تاثیر سیاست های خود قرار دهند. 

تحریم های اقتصادی و فشارهای سیاسی دولت ترامپ و سیاست های دولت عربستان و ارتباطات آن ها با بخشی از نیروهای اپوزیسیون، بتدریج به یک پارامتر مهم در صف آرائی نیروهای اپوزیسیون تبدیل می شود. محتمل است که هرچه جلوتر برویم بر نقش این عامل افزوده  شود. 

بخشی از نیروهای اپوزیسیون از تحریم های اقتصادی دولت ترامپ حمایت کرده و با اتکاء به دولت امریکا و دولت عربستان سعودی، می خواهند رژیم ایران را تغییر دهند. روشن است که مسئله دولت آمریکا و عربستان حقوق بشر و تامین دموکراسی در ایران نیست، بلکه تامین منافع کشور خود و پیشبرد سیاست های توسعه طلبانه آن در منطقه است. گرایش دیگری در بین اپوزیسیون وجود دارد که در مخالفت با دخالت دولت های خارجی در تحولات سیاسی کشور، در کنار جمهوری اسلامی قرار می گیرد. 

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) به عنوان نیروی اپوزیسیون علیه جمهوری اسلامی، مخالف آلترناتیوسازی توسط دولت های خارجی و اتکاء اپوزیسیون به آن ها برای تحقق تحولات سیاسی در ایران است. 

سیاست‌های ما 
تشکیل بلوک چپ 
حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر ضرورت و اهمیت مبرم نزدیکی و هماهنگی نیروهای چپ و بر تلاش در جهت تشکیل بلوک چپ و مبارزه متحدانه برای آزادی، دموکراسی، عدالت اجتماعی و سوسیالیسم تاکید دارد و تقویت نزدیکی‌ها، همسوئی‌ها و همگرائی‌ها در بین نیروهای چپ، اعم از متشکل و منفرد را گامی در جهت پیشبرد اهداف تاریخی چپ ایران و فرارویاندن آن به نیروئی تاثیرگذار در تحولات سیاسی می داند. ما آمادگی خود را برای گفتگو، همکاری و فعالیت مشترک در جهت ایجاد بلوکی گسترده از نیروهای چپ که بتواند پژواک رسای این نیروها در صحنه‍ی سیاسی کشور باشد، اعلام می کنیم. ما از کار مشترک با فعالان منفرد در هر سطحی تا فعالیت در یک تشکل، دفاع می کنیم و به سهم خود می کوشیم در این جهت گام برداریم. 

اتحاد نیروهای جمهوری خواه دموکرات و سکولار 
سیاست ما مبتنی بر همکاری و اتحاد نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار برای عقب نشاندن حکومت در این و یا آن حوزه به سود روندهای دموکراتیک و تامین مطالبات مردم و گذار از جمهوری اسلامی به جمهوری دموکراتیک و سکولار به اتکاء نیروهای سیاسی و مدنی و جنبش های اجتماعی است. 

اتحاد ما با نیروهای جمهوریخواه و دموکراتی است که برگذار از جمهوری اسلامی به دموکراسی تاکید دارند، مخالف حکومت اقتدارگرا و تمامیت خواه و آلترناتیوسازی توسط دولت های خارجی و اتکاء اپوزیسیون به آن ها برای پیشبرد تحولات سیاسی کشور هستند و به مبارزه خشونت پرهیز باور دارند. 

در ماه های گذشته ما شاهد شکل گیری همگرائی بیشتر بین جریان های جمهوریخواه دموکرات و سکولار در میان نیروهای اپوزیسیون هستیم. هم اکنون بلوک هایی از این نیروها در حال شکل گیری است. ما معتقدیم که بلوک ها برای شکل دهی ثقل جمهوریخواهی در صحنه سیاسی کشور، باید وارد روند گفتگو و همکاری های گسترده تر شوند و اتحادی فراگیر و پوشش دهنده از بلوک های جمهوریخواه و فعالین سیاسی جمهوریخواه شکل دهند. 

حزب چپ ایران (فدائیان خلق) بر اهمیت همکاری و اتحاد نیروهای جمهوریخواه دموکرات و سکولار آگاه است و از زمان تشکیل خود بر امر همکاری و اتحاد این نیروها پای فشرده است. تلاش ما در جهت اتحاد با سه جریان جمهوریخواه دمکرات و سکولار نشانگر این امر است. ما آمادگی خود را برای گفت و گو و همکاری با همه نیروهای جمهوریخواه در راستای ایجاد یک بلوک گسترده‌ی جمهوریخواه و سکولار اعلام می کنیم. 

به نظر ما برای گذار به دموکراسی لازم است تشکل فراگیر نیروهای جمهوریخواه با سایر ثقل های شکل گرفته در صفوف اپوزیسیون، روی پرنسیپ های دموکراتیک، برگزاری مجلس موسسان برای تدوین قانون اساسی، استقرار دموکراسی و قضاوت صندوق رای توافق کند. 

همکاری و اتحاد عمل موردی 
ما در دفاع از حقوق بشر و حقوق دموکراتیک مردم و در برآمدهای کمپینی که در چارچوب سیاست های عمومی حزب قرار دارد، با جریان های مدافع دموکراسی، همکاری موردی و هماهنگی خواهیم داشت. ما از گفتگو و دیالوگ با نیروهای اپوزیسیون استقبال می کنیم. 

امید است که صفوف چپ بهم نزدیک شود و ثقلی از نیروهای جمهوریخواه شکل گیرد، تا بتواند مهر خود را بر تحولات سیاسی بزند، اعتماد مردم را جلب کرده و چشم انداز امیدآفرینی برای تحول سیاسی در مقابل مردم بگشاید. 

شورای مرکزی حزب چپ ایران (فدائیان خلق) 
۱۰ دیماه ۱۲۹۷ (۳۱ دسامبر ۲۰۱۸)

 

افزودن نظر جدید