مادر لطفی، یار، مونس و رفیق همه فداییان خلق و مادران خاوران از میان ما رفت! یادش گرامی باد!

مادر لطفی، یار، مونس و رفیق همه فداییان خلق و مادران خاوران از میان ما رفت! یادش گرامی باد!