نه به جنگ و تحریم اقتصادی، نه به استبداد، آری به صلح

نه به جنگ و تحریم اقتصادی، نه به استبداد، آری به صلح