ما از مبارزات مردم کشورمان علیه حکومت حمایت کرده، سرکوب اعتراضات شما را قاطعانه محکوم و با خانواده‌های جانباختگان اعتراضات اخیر، اعلام همدردی و همبستگی می‌کنیم

ما از مبارزات مردم کشورمان علیه حکومت حمایت کرده، سرکوب اعتراضات شما را قاطعانه محکوم و با خانواده‌های جانباختگان اعتراضات اخیر، اعلام همدردی و همبستگی می‌کنیم