پيام شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت) به فدائيان خلق

ياران فدائی!
اعتراضات مردمی در روزهای گذشته سراسر کشور را فرا گرفته است. جمهوری اسلامی به فرمان علی خامنه ای دست به کشتار مردم معترض زده است. سازمان عفو بین الملل می گويد دستکم ۱۰۶ نفر در اعتراضات روزهای گذشته ایران کشته شده اند. بنا به گزارشی که از درون رژيم به بيرون درز کرده است تا دو روز قبل ۲۰۰ نفر کشته شده و ۳۰۰۰ نفر زخمی شده اند. علی خامنه ای که شخصأ فرمان شليک به تظاهرکنندگان را صادر کرده، مصمم است که با کشتار مردمی که جانشان از وضعيت قلاکتبار کنونی به لب رسيده است، به اعتراضات  خاتمه دهند.

ياران!
جمهوری اسلامی مشروعيت و مقبوليت خود را از دست داده، با بحران کارائی روبرو است، فساد سرتا پای آن را فرا گرفته، قادر به حل بحران های درهم  تنيده و اداره کشور نيست، برگزاری انتخابات برای تشکيل محلس موسسان جهت تدوين قانون اساسی جديد را نمی پذيرد و تنها با تکيه به سرنيزه به سلطه خود ادامه می دهد. ممکن است رژيم در کوتاه مدت با کشتار مردمی که از وضعيت قلاکت بار کنونی جانشان به لب رسيده، بتواند به سلطه خود ادامه دهد، اما در ميان مدت قادر نخواهد شد بر اکثريت مردمی ناراضی از وضع موجود حکومت کند. 

با اعتراضات سراسری روزهای گذشته، خيزش مردمی عليه جمهوری اسلامی و سياست های آن وارد مرحله و فراز جديدی شده است. اين دومين خيزش گسترده بدون ارتباط با جريان های حکومتی طی دو سال گذشته است. اين خيزش به مراتب پردامنه تر و فراگير از خيزش دی ماه ۹۶ است. اگر در آن خيزش عمدتأ مردم شهرهای کوچک و متوسط شرکت داشتند، امروز اعتراضات هم در شهرهای کوچک و متوسط جريان دارد و هم در مراکز استان ها و به ويژه در تهران. اگر در خيزش ديماه ۹۶ عمدتأ تهيدستان و جوانان بيکار در خيابان ها بودند، امروز گروه های وسعيتری از جامعه به مقابله با حکومت برخاسته اند. اين خيزش، جنبش اعتراضی مردم عليه رژيم را يک گام بلند به پيش برده، مبارزات گروه های مختلف اجتماعی را به هم گره زده و به آن خصلت فراگير داده است.

ياران فدائی!
حکومت می کوشد با به خشونت کشاندن اعتراضات برحق مردم، زمينه توجيه سرکوب خونين آن را فراهم آورد. لازم است با اين اقدام حکومت مقابله و آن را افشا کرد، اشکال غيرمتمرکز تظاهرات در محلات را تجربه نمود و اشکال ديگر اعتراضات از جمله اعتصابات در محل کار و تحصيل را به کار گرفت، با تعطيلی اينترنت از شيوه های سنتی مثل اعلاميه و شعارنويسی برای دعوت و آگاهی دادن بهره گرفت و اجازه نداد که رژيم با کشتار  و دستگيری گسترده به هدف خود نائل آيد.

مسئول وضعيت فلاکتبار کنونی جمهوری اسلامی و در درجه اول علی خامنه ای است. لازم است مبارزه مردم روی علی خامنه ای متمرکز شود. او براين تصور است که با سرکوب قادر شده است که پيروز ميدان شود. بايد با گسترش اعتراضات و تداوم آن، نشان داد که مبارزه ادامه دارد. اگر در يک مرحله هم فرو بنشيند، در مرحله بعدی موج اعتراضی گسترده تر از موج پيشين سربلند خواهد کرد و امکانات رژيم برای سرکوب را محدودتر خواهد کرد.

ياران فدائی!
نيروی چپ در ايران جريان تاريخی و ريشه داری است. چپ همواره مهر خود را بر جنبش های اعتراضی مردم زده و در سمت دادن آن موثر واقع شده است. لازم است چپ در خيزش فراگير مردم هم چون گذشته حضور يابد و نقش خود را در تداوم، گسترش و سمت دهی آن ايفاء کند. 

حزب چپ ايران (فدائيان خلق) که بنيادگذاری آن محصول تلاش چندين ساله سه جريان است، امروز در صحنه سياسی کشور حضور دارد و می کوشد نقش موثر در روندهای سياسی کشور ايفا کند. ما ياران خود را به پشتيبانی و تقويت حزب چپ ايران (فدائيان خلق) فرا می خوانيم. 

شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

افزودن نظر جدید