جمهوری اسلامی، دیگر نجات دادنی نیست،اما زندانیان سیاسی را با ید نجات داد !

برخلاف سال 67، این بار عمر جمهوری اسلامی، یعنی اعدامهای جمعی ، شکنجه، سرکوب وخشونت است که به پایان رسیده است! دعوت ازایرانیان برای شرکت متحد وپرشمار در گردهم آیی های روزهای آینده گروههای مختلف آزادیخواه در کلن ،به مناسبت سالگرد 22 بهمن، در جهت نجات زندانیان سیاسی وعلیه اعد ام درسراسر ایران! فاجعه 67، به همت مردم آزادیخواه وشجاع ایران وپشتیبانی متحد ما از آنان، امروز دیکر تکرار نخواهد شد واین بار، عمر جمهوری اسلامی یعنی اعدامهای جمعی، شکنجه، خشونت وسرکوب، است که به پایان رسیده است! تاریخ و محل گرد هم آیی های اعلام شده: - 6 فوریه ساعت 3 بعداز ظهر، کلن رودلف پلاتز - 11 فوریه ساعت 1 بعداز ظهر، کلن خیابان آلفرد شوته آله،منطقه دویتز، نزدیک زود بروکه، حرکت با اتوموبیلهایی که برآن پلاکارد وپرچم نصب شده در خیابانهای کلن -12 فوریه ساعت 4 و30 دقیقه بعداز ظهر کلن رودلف پلاتز - یکشنبه 14 فوریه ساعت 11 صبح حرکت بااتوبوس از برسلایرپلاتز کلن به سوی ژنو برای شرکت در گرد همآیی صبح روز بعد د مقابل شورای حقوق بشر،15 ژانویه.2شنبه شب دوباره درکلن خواهید بود. هزینه حدود 45 اورو. .

**************************************

با بلند کردن صدای اعتراض خود در جهان به هم پیوسته امروز، باید با استفاده از هر موقعیت، هزینه حیثیتی هر اعدام را برای جمهوری اسلامی، در شرایطی که این رژیم ظاهرا به دنبال جلب توافق دول غربی است، باز هم بیشتر کنیم و به تقویت روحیه هر چه بیشتر در بندان وخانواده های آنان یاری برسانیم ! اعتراض وسیع وبه موقع ما به هر اعد ام، دست زدن به جنایات بعدی توسط رژیم را برای او سخت تر می کند ،وسکوت ما او را جری تر. مردم در ایران و ما درخارج، دروضعیت جنگ روز به روز برای زنده نگاه داشتن ونجات در بندان سیاسی، این گروگانهای مردم در نزد رژیم، هستیم وهیچ موقعیتی را در جهت شکست جمهوری اسلامی دراین نبرد نباید از دست داد. جمهوری اسلامی، دیگر نجات دادنی نیست،اما زندانیان سیاسی را باید نجات داد! جمعیت دفاع اززندانیان سیاسی ایران- کلن 15 بهمن 1388

افزودن نظر جدید