تسلیت

مطلع شديم که خانم رباب حبالوطنی مادر رفيق زنده ياد صمد اسلامی در شهر تبريز در روز ۱۰ بهمن درگذشت.

او داغ فرزندش صمد اسلامی را بر سينه داشت که جمهوری اسلامی در دهه ۶۰ به جوخه اعدام سپرد.

ما درگذشت مادر خانم رباب حبالوطنی را به بازماندگان و ياران او و به ویژه به حسن، یوسف، فاطمه و مصطفی تسليت میگوئيم.

دبيرخانه شورای مرکزی سازمان فدائيان خلق ايران (اکثريت)

۱۹ بهمن ۱۳۸۸ (۸ فوريه ۲۰۱۰)

بخش: 

افزودن نظر جدید