نه به اعدام! زندگی را در ایران اعدام نکنید! ما خواهان لغو مجازات اعدام در ایران هستیم!

نه به اعدام! زندگی را در ایران اعدام نکنید! ما خواهان لغو مجازات اعدام در ایران هستیم!