نه به اعدام! زندگی را در ایران اعدام نکنید! ما خواهان لغو حکم اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی- عقیدتی هستیم!

نه به اعدام! زندگی را در ایران اعدام نکنید! ما خواهان لغو حکم اعدام و آزادی همه زندانیان سیاسی- عقیدتی هستیم!