فصلنامه‌ی مُروا شماره پنجم، تابستان ۱۳۹۹ انتشار یافت


فصلنامه‌ی مُروا شماره پنجم، تابستان ۱۳۹۹ در فرمات پی دی اف
 
نام و لینک فهرست مطالب:
- پیش درآمد: تغییرات در نشریه مُروا - علی صمد و مراد رضایی

- دانش‌آموزان و معلمان؛ قربانیان دوزاده سال آموزش بی‌کیفیت و پولی - علی صمد

- علم بهتر است یا ثروت؟ - سهراب مبشری

- درباره‌ی خرید و فروش دانش در دانش‌بنگاه - مراد رضایی

- افغانستانی‌ها و مساله‌ی بغرنج تحصیل در ایران - مراد رضایی

- تکنیک‌های سلطه: با چه کسانی و چگونه مبارزه کنیم؟ - مرکز برابری جنسی نروژ  - ترجمه از زرین مرتضاییان

- تجاوز به محارم: ضرورت بازاندیشی یکی از مسائل اصلی فمینیسم - لوئی آرمسترانگ – ترجمه از زرین مرتضاییان
 

افزودن نظر جدید