زنان در بطن مبارزات فداییان

نقش زنان در تاریخ جدا از نقش آنان در جنبش فداییان نیست.

اابه بهانه سالگشت حادثه سیاهکل

امسال پنجاە سال از تولد جنبشی در تاریخ مدرن سیاسی ایران می گذرد کە ارکان دیکتاتوری پهلوی را بەلرزەدرآورد و مبشر دوران نوینی از مبارزە علیە استبداد و سرکوب برای رهائی مردم میهن ما، بویژە کارگران و زحمتکشان، از قید بی عدالتی بود.

بە همین مناسبت گروە بزرگداشت پنجاه سال جنبش فدائیان خلق ایران سلسلە مصاحبەهائی را با فعالین طیفهای مختلف سیاسی و مدنی ترتیب دادەاست کە بتدریج در اختیار خوانندگان کارآنلاین قرار خواهندگرفت. متن پیش رو مصاحبەای دیگر از سلسلە مصاحبات نامبردە می باشد کە در آن با رفیق شیلا کلامی بە گفتگو نشستەایم.

***

 

١ـ نقش زنان را در جنبش فدائی چگونە ارزیابی می کنید؟

در تاریخ فداییان، زنان نقش ویژه، برجسته و برابری با رفقای مرد خود داشتند. آنها دوش بدوش رفقای مرد خود مسئولیت پذیرفتند و جان باختند. در دوران زندگی مخفی، این زنان بودند که علاوه بر چریک بودن، می بایستی نقش یک زن مهربان و وفادار و خانواده دوست را ایفا کنند. شک ها را از بین ببرند و خانه تیمی را، در چشم همسایگان به یک خانه معمولی تبدیل کنند.

زنان همیشه و در بطن مبارزات فداییان با این جنبش بوده‌اند. آنان دوش به دوش رفقای مرد خود زندان رفتند، شکنجه شدند و جان باختند. خوشبختانه تعدادی از آنها به ثمر انقلاب،  از زندان آزاد شدند و دوباره مبارزه خود را در میان فداییان ادامه دادند. در پروسه مبارزاتی بعد از انقلاب باز هم زندان، شکنجه و اعدام را تجربه کردند. تاریخ جنبش فداییان آذین بسته شده است از نامهای رفقای عزیزی که تاریخ هرگز آنان را فراموش نخواهد کرد. یاد و نامشان گرامی باد.   

 

٢ـ زنان میهن ما تا چە حد می توانند خواستەهای خود را در این جنبش بازیابند؟

جنبش فدایی از آغاز تا کنون به حقوق برابر زن و مرد باور داشته و آن را یکی از پایه های اصلی مبارزاتی خود قرار داده است. سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت) بعنوان بخش بزرگی از این جنبش برای رسیدن به خواسته های اساسی زنان در برنامه مدون خود، تاکید بر: تامین حقوق زنان در قانون اساسی، قوانین مدنی، کیفری و جذایی است. الحاق بدون قید و شرط به کنوانسیون و پروتکل اختیاری کنوانسیون، حذف کلیه اشکال تبعیض علیه زنان و اجرای مفاد آن (اعلامیه جهانی منع خشونت علیه زنان)، مقابله با هر گونه  خشونت علیه زنان در حوزه‌های خصوصی و عمومی، از جمله مفادی است که در برنامه سازمان ما به صراحت از دفاع شده است. این در حالی است که بسیاری از زنان میهنمان زیر فشارهای خشونت های خانگی و اجتماعی هستند. سازمان ما همچنان در برنامه خود از ایجاد امکانات رفاهی برای زنان شاغل دفاع می کند.

زنان میهنمان از کانال این برنامه پیوند خود را با سازمان برقرار می کنند.

 

 ٣ـ جنبش فدائی توانست کدام قشر یا اقشار از زنان را بخود جلب و جذب کند؟

پیش از انقلاب عمدتا قشر روشنفکر زنان جذب این جنبش شدند. ولی بعد از انقلاب این گستردگی وسیعتر شد. جنبش فدایی بعد از انقلاب در میان زنان بسیار گسترده شد و از دانشگاه‌ها به کارخانه‌ها و سایر محیط های کاری گسترده شد. 

 

٤ـ برای تعمیق نقش و تاثیرگذاری زنان بر این جنبش چە پیشنهاداتی دارید، و بالعکس؟

نقش زنان در تاریخ جدا از نقش آنان در جنبش فداییان نیست. زنی که امروز برای برابری و تساوی حقوق خود در تمامی عرصه ها مبارزه می کند، همین برابری را در ارگان سیاسی خود را نیز می خواهد. زنان توانمند ما به دنبال حق برابر برای مسئولیت گرفتن در تمام ارگانهای سازمانی هستند. در بسیاری از احزاب مترقی جهان، برای زنان سهمیه ویژه قایل هستند. این طرح سهمیه بندی، صدقه ای نیست که ما به زنان می دهیم، برعکس. این یک راهکار است که راه ورود زنان را در عرصه هایی که شدیدا تحت تاثیر مردسالاری پنهان است، راحتتر می کند. ما هنوز باید برای اینکه به توانایی های زنان، بسان مردان نگاه کنیم، راه طولانی داریم. 

افزودن نظر جدید