گفتگوی رفقا مجید عبدالرحیم پور و حسن زهتاب در آستانه پنجاهمین سالروز بنیانگذاری جنبش فدائی

منبع: 
تلویزیون رنگین کمان

افزودن نظر جدید