نیاز بە ضلع سوم

"نگرانی سخنگوی دولت از برخی تلاشها برای کاهش مشارکت مردم در انتخابات"، و "مشارکت مردم آزارتان می دهد؟" از جملە تیترهای بە ترتیب موجود در ایلنا و در روزنامە آرمان ملی هستند. چنانکە از این تیترها بر می آید علاوە بر نگرانی از عدم مشارکت مردم در انتخابات ریاست جمهوری ١٤٠٠، جریان اصلاح طلب و معتدل درون نظام بشدت از فزونی گرفتن تلاشهای بخشی از حاکمیت (از درون اقتدارگرایان)، برای برگزاری انتخاباتی بی رمقتر از هر زمان دیگر، نگران است.

سالهاست کە جریانات میانە و رفرمیست بە یمن رای طبقە و اقشار متوسط جامعە امکان حضور در بویژە پست ریاست جمهوری را داشتەاند، طبقە و یا اقشاری کە عمدتا پایگاە سکولارها، مدرنها و بطورکلی گرایش ضد سنتی را تشکیل می دهند. بنابراین منکوب کردن و بە عقب راندن آنان از جملە دغدغەهای اقتدارگرایان بودەاست.

تا اینجای کار ظاهرا نگرانی درست بە نظر می رسد و انگشت اتهام هم متوجە اقتدارگرایان است، اما چنانکە بخشهائی از اصلاح طلبان یادآوری کردەاند، مسئولیت وضعیت موجود بە خود رفرمیستها هم بر می گردد. یعنی کم رمق برگزارشدن انتخابات بعلت عدم پایبندی اصلاح طلبان بە شعارهای خود و یا ضعیف عمل کردن نیز بر می گردد. اصلح طلبان کە عمدتا بر حضور در رسانەها، گفتمان سازی و آگاەبخشی متمرکزاند، از اهرمهای دیگر تاثیرگذاری خود غافل ماندە و در مناسبات قدرت عمدتا بە امید تغییری از جانب خامنەای و یا شورای نگهبان دل بستەاند. ولی آیا می شود تنها با چنین استراتژی دل بە تغییر بست؟

فعال کردن طبقە و اقشار متوسط جامعە تنها با امید بە تغییر در رفتار رهبری و ارگانهای قدرتمند نظام میسر نیست، بویژە اینکە اقتدارگرایان، چنانکە خود رفرمیستها هم آگاهند، از پاسیف بود این اقشار راضی بە نظر می رسند و عدم حضور آنان را خطری جدی برای خود ارزیابی نمی کنند.

البتە شرایط ویژە کشور کە تحت تحریمها و فشار جدی از بیرون است، اصلاح طلبان را بیش از پیش از متوصل شدن بە حضور اعتراضی مردم حتی در شکل نهادهای مدنی را نیز بە عقب راندەاست و بە نظر می رسد تصمیم نهائی آنان همانا خودسازماندهی بیشتر و همزمان متوشل شدن بە تغییر احتمالی نگاە در درون خود ساختار قدرت است.

دو گانە یا دو ضلع 'گفتمان سازی' و 'نگاە بە بالا'، قادر بە تغییر وضعیت موجود نیستند، این مثلث تنها با ضلع سوم کە همانا حضور اعتراضی و مدنی مردم است، کامل می شود. با توجە بە اینکە وضعیت معیشتی مردم کاملا بە سیاست خارجی کشور در بعد کلان گرە خوردەاست، خواست تغییر در این عرصە می تواند شعار بسیج گر خوبی باشد.

 

 

بخش: 

افزودن نظر جدید