شمارۀ پنج دانش و اميد منتشر شد

شمارۀ پنج دانش و اميد منتشر شد. با مقالات و پرونده‌هایی در بارۀ سند همکاری با چين، کودتای ميانمار، روز جهانی کارگر، روز جهانی کودک، شرکت مستقيم نظاميان در دولت، وضعيت وخيم افغانستان، معرفی چند کتاب، يادمان بزرگان و روزهای ويژه، تجاوزات امپرياليسم و مبارزات ضد امپرياليستی در چهار گوشۀ جهان، يادی از فرقۀ عدالت، و صفحات ويژۀ هنر و ادبيات.

 

 

شمارۀ پنج دانش و اميد منتشر شد

افزودن نظر جدید