کارگران ایران در سالی که گذشت

 

کارشناس: بهروز خلیق، عضو هیات سیاسی و اجرایی حزب چپ ایران و عضو سازمان فدائیان خلق ایران ـ اکثریت

مبارزات کارگران برای بهبود شرایط کار در طور تاریخ مدرن ادامه داشته و آنان در دوره های مختلف توانستند دستاوردهای متفاوتی داشته باشند. از کاهش ساعت کاری روزانه از 12 ساعت به 8 ساعت تا دریافت حقوقی مثل سهمیه مرخصی ماهیانه و استاندارهای محیط

 

 

 

افزودن نظر جدید