اهمیت انتخابات امسال برای غربی ها

هم مقامات ایالات متحدە گفتەاند و هم تعدادی از کارشناسان معتقدند کە اساسا برای ایالات متحدە مهم نیست کە در انتخابات ریاست جمهوری امسال چە اتفاقی می افتد؛ زیرا می دانند این خامنەای است کە بعنوان سکاندار اصلی کشور، تصمیم می گیرد و بنابراین مهم نیست کە چە کسانی در هیئت های نمایندگی حضور دارند!

اما آیا این در واقع کل تصویر است؟

چنانکە می دانیم هم اکنون تیم مذاکرە کنندەای کە در وین حضور دارد، تیم ظریف و وزارت امور خارجە است کە از لحاظ گرایش سیاسی بە دولت روحانی نزدیک اند، و همە می دانیم کە در صورت پیروزی یک اصولگرا، نظامی یا یک تندرو در انتخابات ریاست جمهوری، بعلت تغییر بافت نیروهای موجود در وزرات خارجە کە متعاقب آن خواهد آمد، این تیم نیز تغییر خواهد یافت و از لحاظ تکنیکی کاملا مشخص است کە تغییر آن کاملا وضعیت مذاکرات وین را تحت تاثیر قرار خواهدداد. برای همین بسیار مهم است کە خود آمریکائی ها هم با همین تیم موجود، قبل از انتخابات، بنوعی بە تفاهم برسند.

از طرف دیگر اگر بظاهر انتخابات ایران برای آمریکائی ها مهم نیست، اما برای شرکای اروپای آنها از اهمیت والائی برخوردار است، زیرا کە اروپائی ها کە خود عمدتا میانەرو هستند و بە دیپلماسی و برنامەهای گام بە گام معدتقداند، کاملا نتیجە انتخابات ریاست جمهوری کشور برایشان مهم است و بنابراین بعنوان طرف مهمی در مذاکرات وین، این موضوع را هم بە اتمسفر موجود در مذاکرات و هم بە طرف آمریکائی منتقل می کنند.

اروپائی ها می دانند کە در صورت احیای برجام، میانەروها و اصلاح طلبان در ایران تقویت شدە و بنابراین امکان تفاهم کشور با طرف غربی بالاتر می رود. آنان می دانند تقویت تندروها بمنزلە نفوذ بیشتر چین و روسیە در کشور خواهد بود و ایران بعنوان کشوری متعادل کنندە در صورت گرایش بیشتر بە طرف شرق، بە استراتژی غربی ها ضربە مهمی خواهد خورد. قبلا خود جوبایدن در این مورد، بعد از بحث توافقنامە بیست و پنج سالە میان ایران و چین، مراتب نگرانی خود را اعلام کردەبود.

پس انتخابات امسال برای غربی ها، از جملە ایالات متحدە، مهم است. درست است خامنەای سکان کشور را در دست دارد، اما نوع نیروئی کە در دولت و نهادهای اجرائی وجود دارد می تواند کاملا تاثیرات معین و قاطعی بر روند روابط با غربی ها از جملە در قضیە برجام بگذارد. غرب تمایلی بە عروج دوبارە تندروها در کشور ندارد. 

 

افزودن نظر جدید