نابردە رنج گنجدار

اگر مذاکرات وین بە نتیجە برسد و برجام بنوعی احیاء شود، در صورت پیروزی تندروها و یا بە بیانی دیگر رئیسی، دولت جدید بە یمن برداشتەشدن تحریمها کە در اساس حاصل کار دیپلماتیک میانەروها و نیروهای نزدیک بە اصلاح طلبان است، شرایط بسیار خوبی را تجربە خواهدکرد و بە علت قرار گرفتن در موقعیت غیرتحریمی، نتیجە انتخابات را عملا بە نام خود ثبت کردە و با احیای اقتصاد کشور، بە قهرمان کذائی برون رفت از وضعیت بد اقتصادی کشور تبدیل خواهدشد. از عواقب چنین امری می تواند بدتر شدن وضعیت اصلاح طلبان و میانەروها و تقویت تندروها و اصولگرایان در حاکمیت و جامعە باشد.

از طرف دیگر ظاهرا آمریکا مذاکرات را بە روند انتخابات در ایران و نتایج آن گرە ندادەاست، اما کیست نداند کە تقویت تندروها در کشور کاملا بە ضرر غرب است و امر مذاکرە و معاملە با جمهور اسلامی را دشوارتر می کند. پس احیاء دوبارە برجام در شرایط تسخیر قوە مقننە از طرف تندروها، حتی موقعیت غرب را هم تضعیف خواهدکرد.

بی گمان رد فلەای نامزدهای اصلاح طلب و میانەرو، با همین برنامە و نگاە استراتژیک خامنەای و شرکاء ارتباط دارد. سیب قرار است بعد از افتادن از شاخە درخت، در دامن خودی بیافتد. آنان می دانند برجام بنوعی احیاء می شود، ولی همزمان تلاش دارند میوە آن را خود بچینند. زیرا با این کار موقعیت خود را تثبیت کردە و ضربە کاری بە جناحهای مقابل خواهندزد. تقارن اتفاقی مذاکرات وین با انتخابات امسال فرصت بسیار خوبی برای پیشبرد این هدف دیرینە است.

با این حساب نابردە رنجی، گنجی را میسر می شود کە در تمامی این سالها از پایەهای اصلی کارشکنی در برجام بودەاست. حال بماند کە تا چە حد بە همین توافق احتمالی حاصل شدە در آیندە هم پایبند خواهند بود، و بازی دیگری درنیاورند کە در آن بار دیگر همە چیز را باد هوا کنند.

بخش: 

افزودن نظر جدید