برخورد دوگانه

مطلب "چپ و خشونت کلامی" بقلم آقای فرخ نعمت پور را خواندم. انتخاب اين عنوان برای من جالب بود و از پرداختن به اين موضوع خوشحال شدم. چرا که خشونت کلامی در ميان نيروهای چپ سنت ديرينه دارد. لنين شاخص خشونت کلامی و اتهام زنی به مخالفين خود بود. آثار او پر از واژه های توهين آميز به مخالفين خود است. از جمله نوشته او به عنوان "کائوتسکی مرتد".

در مطلب آقای فرخ نعمت پور آمده است: "امروزە هم ما در صحنە سیاسی ایران، شاهد ادامە همین خشونت کلامی از طرف انقلابیون چپ علیە چپهای میانە هستیم." و بدرستی اضافه شده است: "خشونت کلامی بخشی از مبارزە طبقاتی نیست." اين نوشته نشان می دهد که ظاهرأ نويسنده مطلب مخالف خشونت کلامی است و آن را مذموم می شمارد.

اما با مراجعه به مطلبی که مدتی قبل از او با عنوان "واهمە انحلال طلبان از برآمد دوبارە سازمان اکثریت" در کارآنلاين درج شد، برايم مشخص شد که او برخورد دوگانه دارد. در مطلب او آمده بود:

"ـ شما کە کمر بە انحلال سازمان بستەاید و می خواهید برای همیشە آن را از صحنە سیاسی کشور خارج کنید، از کدام تخریب آن در آیندە می گوئید!؟

ـ آیا این رفقا با این کار خود درست در جهت خواست ارگانهای امنیتی رژیم حرکت نمی کنند کە هموارە تلاش کردەاند دهان اپوزیسیون و جریانات منتقد خود را ببندند؟ بە بیانی دیگر آیا همین رفقا نیستند کە با انتشار این اعلامیە دست بە تخریب سازمان و اعضای آن زدەاند؟"

اين جملات از جانب "انقلابیون چپ علیە چپهای میانە" نيست، بلکه از جانب کسی است که خود را چپ ميانه می نامد و عليه اعضای هم سازمانی و عليه چهار عضو هم ارگانی اش نوشته است. نوشته او هم خشونت کلامی است و هم اتهام سنگين عليه رفقای خودش. او اتهام انحلال سازمان اکثريت و حرکت کردن در جهت خواست ارگانهای امنیتی را به آن ها زده است. 

من خواننده وقتی هر دو مطلب آقای فرخ نعمت پور را می خوانم، برایم اين سئوال مطرح می شود که چگونه می توان مطلبی در مذمت خشونت کلامی نوشت ولی در عمل با خشونت کلام و بالاتر از آن با اتهام زنی به اعضای هم سازمانی و اعضای هم ارگان خود برخورد کرد؟ کدام را باور کنيم؟ سخن او و يا عملش را؟ معنی اين دوگانگی چيست؟

افزودن نظر جدید

دیدگاه‌ها

دوست عزیز! خوب بود شما با اسم واقعی خودتان می نوشتید و از جرات لازم برای ابراز نظر برخوردار می بودی. اگرچە برای من ادبیات شما آشناست و براحتی می توانم حدس بزنم چە کسی پشت این اسم قلابی ایستادەاست. بهرحال. آقای گرامی! لنین در همان متنی کە شما بە آن اشآرە کردەاید از کلمات و یا فوشهائی مانند نشخوار و غیرشرافتنمد و غیرە علیە کائوتسکی استفادە می کند کە بە نظر من اینها شامل خشونت کلامی می شوند و نە استفادە از کلمات انحلال طلب و اپورتونیست و غیرە کە اصطلاحات سیاسی اند. بە عبارت دیگر آنگاە فوش و یا کلمات شخصی می شوند، می توان از عبارت خشونت کلامی برای توصیف آن استفادە کرد. فرخ نعمت پور

باسلام
ببین چه کار کردی که مردم باید با اسم "قلابی" مقاله بنویسند .و شما هم که بگفته خودتون طرف رو می شناسید.پس خدا آخروعاقبتشو بخیر کنه.
این روش و منش یک فدایی نیست!!