پروژه بی ارزش کردن انتخابات

در مورخه 29 خرداد 1400، دربرنامه شصت دقیقه بی.بی.سی، یکی ازمصاحبه کنندگان بنام داوری که قبلا ازطرفداران ومشاوران احمدی نژاد بوده ودر حال حاضر یکی ازنظریه پردازان تندروها شده است، حرف قابل توجهی رامطرح کرد.

او در مقابل سؤالی در این مورد که:

چرا در زمان احمدی نژاد که حاکمیت یکدست شده بود برنامه های جریان تندرو اجرانشد، والان چرا فکر می کنی یکدست شدن حکومت اجرای یک برنامه یکدست راممکن می سازد، اشاره کرد که: در آن زمان دو عامل مانع اجرای برنامه های جریان بقول او انقلابی بود. یکی در راس هرم قدرت شخصیتی مثل رفسنجانی که در بدنه حاکمیت نفوذ و طرفداران زیادی حتا در میان سپاه داشت، و دیگری اندیشه هایی که جریان دوم خرداد خاتمی در جامعه رواج داده بود.

این دو عامل از نظراین آقا مانع اجرای برنامه نیروهای انقلابی بود. ایشان معتقد بود که امروز این دو مانع از سر راه برداشته شده اند. این متن را بدون توجه به حوادث جاری انتخابات مطرح می کنم.

اهمیت حرفهای داوری دراین است که تقریبا مثل روزنامه کیهان دیدگاههای جریان تندرو را نمایندگی می کند. در چندین مصاحبه قبلیش هم مثل امشب تاکید داشت که توسعه اقتصادی، که البته با مدل تندروها خواهد بود، مسئله اول جامعه است و نه توسعه سیاسی و آزادیهای فردی و اجتماعی غربی لیبرالی. و برای اجرای این برنامه توسعه اقتصادی جامعه نیاز به یک حکومت یکدست و مقتدر دارد.

معرفی این فرد و اندیشه هایش بخاطراین است که ما پس ازاین انتخابات با چنین پروژه ای روبرو هستیم که صرفنظر از اینکه قابل اجراهست یا نیست، که به نظر من در دراز مدت نیست، متوجه اظهارات اینگونه افراد باید بود که سمتگیری آینده حکومت را نشان می دهند. ضمن اینکه حذف رفسنجانی را تقریبا بشکل ناخوداگاه رمزگشایی می کند و پروژه بی ارزش كردن انتخابات راتوضیح می دهد.

کرج

30 خرداد 1400

افزودن نظر جدید