پیام تسلیت ناصر زرافشان

خاموشی رفیق حسن فرهودی، کهنه مبارز راه آزادی و عدالت اجتماعی را به همه پویندگان راه مردم تسلیت می گویم. فرهودی از نسلی بود که پس از کودتای سیاه ۲۸ مرداد، در فضای سرکوب، یاس و پراکندگی نیروهای چپ در آن روزگار، از دل جامعه سر بر آوردند و برای غلبه بر سرخوردگی، تفرقه و بی سازمانی این نیروها وارد میدان عمل شدند، آن فضا را قدرتمندانه در هم شکستند و مشعل امید و مبارزه را از نو بر افروختند. اکنون که جامعه پس از چند دهه با صرف هزینه انسانی و مادی کمر شکن و هنگفت باز هم با سر خوردگی به سرابی رسیده است که نتیجه باورهای توهم آلود و فریب آمیز دهه های اخیر است، از نو، با دریغ و درد، به گذشته و نقش و جایگاه آن نسل، واپس می نگرد. یاد و خاطره عزیز فرهودی و میراث او و همرزمان او را گرامی می داریم.
         

افزودن نظر جدید