روزِ بِدونِ دِیروزِ

یکی از آن مقولات مفید که بر تاروپود ما نفوذ کرده و ما را در چنبرەی خود دارد مقولەی فضازمان است. توجیه این مقوله ، شرایط و محدودەی اعتبار آن چیست؟ مقولەی فضازمان تا چه مقیاسی با اصل علیت که برای علوم طبیعی حیاتی می باشد همآهنگ است؟ فیزیکدانانِ نظریه ریسمانها پاسخ به این پرسشها را درگرو شناختِ کیهانی به بزرگی ۳۵ – ۱۰ متر!! می بینند. اما آیا آنها امکان راست آزمائی نظریەی خود را دارند؟ و آیا نظریه ریسمانها پاسخی به مسئلەی وحدت نیروهای بنیادی، نظریه نسبیت و نظریه کوانتوم، است؟ پرسشهائی که مایلم در این مقاله پس از پیشگفتاری به آنها بپردازم.

 

افزودن نظر جدید