مستحکم تر باد همزیستی مسالمت آمیز مردمان ایران

(در محکومیت درگیری ناخوشایند میان هموطنان کرد و ترک در نقدە)

چند روز پیش در شهر نقدە بر اثر درگیری میان چند شهروند کرد و ترک و استفادە از اسلحە گرم، متاسفانە دو تن از هموطنان کرد ما بە اسامی فردین ابراهیمی و محمد علیزادە جان خود را از دست دادند. در اثر این حادثە، جو شهر متشنج شد و احتمال برپائی درگیری بیشتر میان هموطنان کرد و ترک در این شهر فزونی گرفت.

متاسفانە این اولین بار نیست کە در شهر نقدە، کە در آن کردها و ترکها سالهای متمادی در صلح و دوستی در کنار هم زندگی کردەاند، چنین حوادث ناخوشایندی اتفاق می افتند. مردم ما هنوز خاطرە تلخ جنگ نقدە را کە در ماههای بعد از انقلاب رخ داد، فراموش نکردەاند. بنابراین اینگونە حوادث باید یک بار برای همیشە خاتمە بیابند، و این دو اتنیک ایرانی در کمال آرامش و  در صلح و دوستی با همدیگر زندگی کنند.

بی گمان بافت متنوع اتنیکی این شهر، خودبخود نمی تواند عامل چنین درگیری هائی باشد. بویژە اینکە حوادثی از این دست همیشە رخ نمی دهند و بنابراین گرایش غالب در میان مردم اساسا همزیستی مسالمت آمیز و احساس دوستی و برادری است. اما بعلت سیاستهای سرکوبگرانە حکومتها در کشور، چە در زمان پهلوی و چە در زمان جمهوری اسلامی، کە هیچ وقت برای حل مسئلە اتنیکی اقدام نکردند، و حتی برعکس با تفرقەافکنی در میان آنان سعی در پیشبرد مشروعیت بخود دادن از طریق ایجاد امنیت کاذب کردەاند، جمع مشخصی از کردها و ترکها گاهی وقتها در موقعیتی قرار گرفتەاند کە بە جای متهم کردن رژیمها و عدم تامین حقوق خود، همدیگر را عامل سرکوب خواستهای بحق خود تلقی می کنند. ذهنیتی کە منجر بە بروز حوادثی از این دست می شوند. این تلقی متاسفانە در یکی دو دهە اخیر با سربرآوردن جریانات تندرو بظاهر ملی کە تامین حقوق ملی را از راە تفرقەافکنی و آتش افروزی میان اتنیکهای ایرانی دنبال می کنند، بنوعی تقویت یافتە و در کنار سیاستهای سرکوبگرانە حاکم، منجر بە پیچیدەتر شدن اوضاع شدەاست.

هموطنان کرد و ترک ما باید هشیار باشند کە مناطق بسیار مهمی از سرزمینهائی کە آنان در آن زندگی می کنند، بشدت از لحاظ اتنیکی درهم تنیدە هستند و بنابراین احساس ملی آنها باید متناسب با این واقعیت باشد. در واقع حل مسئلە اتنیکی در کشور تنها از تفاریق گذر نمی کند، بلکە کاملا وابستە بە اشتراکات هم هست.

ما ضمن تسلیت بە بازماندگان عزیزانی کە در این حادثە ناخوشایند جان خود را از دست دادەاند، مردم را بە آرامش فرامی خوانیم. ما حمایت خود را از خواست معتمدین کرد و ترک نقدە در خصوص پایان دادن بە چنین درگیری هائی و تاکید بر زندگی مسالمت آمیز میان شهروندان این شهر عزیز اعلام می کنیم. ما خواهان مجازات عاملان و آمران این قتلهای دهشت بار هستیم.

 باشد کە روزی فرابرسد کە مردمان ایرانی با رسیدن بە خواستەهای برحق خود و کسب آگاهی و هشیاری بیشتر، در چنان شرایطی با همدیگر زندگی کنند کە هیچ وقت شاهد تکرار چنین حوادث فاجعەبار و غمگینی نباشیم.

افزودن نظر جدید