افغانستانی کە آرام نخواهدگرفت

بخشهائی از جمهوری اسلامی، از جملە روزنامە کیهان شریعتمداری، در آستانە تحولات اخیر افغانستان، طالبان را نیروئی معرفی کردند کە گویا با گذشتە تفاوتهائی کردەاند و بە این ترتیب برای تیزکردن لبە ضد آمریکائی خود بە همسوئی نامسئولانە با این جریان بنیادگرا پرداختند. برای امثال شریعتمداری، کە نمایندە رهبر نظام در موسسە کیهان است، ضدیت با آمریکا اصل اساسیست و بنابراین شیطان هم می تواند دوست محسوب شود!

و این درست پیروی از همان استراتژی خود آمریکائی ها در جریان جنگ سرد است کە در سطح وسیعی بە تجهیز نیروهای اسلامی برای تقابل با شوروی اقدام کردند. در واقع جناحهائی از جمهوری اسلامی دوست دارند کە همان استراتژی آمریکائی ـ غربی را در ضدیت خود با ایالات متحدە بکارگیرند. در واقع آنان اثبات می کنند کە بدترین شاگردان هم می توانند بیاموزند!

این در حالیست کە با دخالت نظامی پاکستان در جنگ پنجشیر و بە نفع طالبان، صدای وزارت خارجە ایران هم درآمدەاست، هرچند کە ادامە مبادلات تجاری با طالبان بەطول مرز ٩٠٠ کیلومتری ایران با افغانستان، نشان از آن دارد کە جمهوری اسلامی اساسا یک برخورد پراگماتیستی با حوادث اخیر این کشور دارد. برخوردی کە ریشە در اعلام استراتژی دولت سیزدهم بە ریاست ابراهیم رئیسی دارد کە طی آن گسترش روابط با همسایگان را در اولویت قرار داد، و هم اکنون هم بشدت در پی عملی کردن آن هستند. امری کە بی گمان در آن افغانستان بعلت اهمیت مهم خود، دارای نقش ویژەای خواهدبود.

اما از طرف دیگر، اوضاع افغانستان نمی تواند بە آسانی بە سوی ثبات پیش برود. طالبان اگر دولتی فراگیر با حضور فعال سایر نیروهای سیاسی تشکیل ندهد، بی گمان در آیندە قادر بە تامین مشروعیت داخلی و بین المللی قدرت سیاسی خود نخواهد شد. و همین برای ایران سرچشمە دردسر خواهدبود. پس با این حساب آیا می توان گفت کە افغانستان در استراتژی دولت سیزدهم خواهد توانست جایگاە ویژەای، در جهت منافع اقتصادی، طوری کە بتواند در درازمدت بە ایران جهت مقابلە با تحریمهای آمریکا کمک جدی کند، برای خود دست و پا کند؟

حادثە پنجشیر نشان می دهد کە پاکستان، در میان کشورهای منطقە، تنها کشوری خواهدبود کە از بقدرت رسیدن طالبان نفع اساسی خواهدبرد و این برای کشورهای همسایە دیگر مایە نگرانی جدیست. بە همین جهت بە نظر می رسد بعد از حوادث اخیر، کشورهای دیگر بنوعی چارەای دیگر خواهند اندیشید و همین باعث پیچیدەتر شدن اوضاع افغانستان خواهدشد.

بخش: 

افزودن نظر جدید