تعطیلی

در دوران کرونا «ایران» جزو کشورهای با بیشترین میزان تعطیلی؛ مدارس ۵۳ هفته تعطیل بود