موشک پراکنی این بار علیە کی

در حالیکە مذاکرات برجام در وین ادامە دارد و بە کندی دارد پیش می رود، دیروز شامگاە حداقل سە راکت بە محوطە سفارت آمریکا در بغداد شلیک شد. البتە وضعیت عراق آشفتەتر از آن است کە بتوان بطور قطعی مسئولیت این حملات را متوجە جمهوری اسلامی کرد، اما با توجە بە سابقە این گونە حملات توسط نیروهای شبەنظامی طرفدار ایران، بشدت ظن آن می رود کە این جمهوری اسلامی است کە بنوعی در پشت سر این حملات قرار دارد.

تندروهای ایران بعد از امضای برجام با موشک پراکنی و نوشتن شعار مرگ بر اسرائیل بر روی آن، و نیز با بالارفتن از دیوار سفارت عربستان، شرایط شکست برجام را رقم زدند و بە روندی کە می شد بە گسترش روابط ایران با خارج منجر شود، بشدت ضربە زدند.

حال دوبارە صدای ترق و تروق، اما این دفعە از عراق برخاستە، و کسی بخوبی نمی داند کە اگر این بار براستی نظام یکپارچە ایران است کە در پشت سر مذاکرات برجامی قرار گرفتەاست، حملە بە سفارت و پایگاههای آمریکائی در عراق دیگر بە چە نیازی صورت می گیرد! هدف موشک پراکنی ها تضعیف چە کسی یا کسانی در درون نظام ست؟

در مذاکرات برجامی اگر بحث و نیت بر سر تفاهمی است کە ظاهرا دارد صورت می گیرد، حملە بە سفارت آمریکا نقض غرض محسوب می شود و نمی تواند بە سیاست پیشبرد مذاکرات یاری رساند. بمباران سفارت ایالات متحدە در عراق بوضوح پیچیدەتر کردن اوضاع بە نفع نیروهای ضد تفاهمی است.

البتە می توان فرض را بر این گذاشت کە در درون جمهوری اسلامی، جناحهائی از بخش نظامی ـ امنیتی وجود دارند کە تحت هیچ عنوانی مایل بە مذاکرات حتی تحت هدایت خودی ها هم نیستند. آنان فرض را بر دشمنی بی نهایت و محو آمریکا گذاشتەاند. و بە نظر نمی رسد هیچ جناح و دستەای در حاکمیت توان کنترل و بە عقب راندن آنها را داشتەباشد، حتی خامنەای!

این بار راکتها منجر بە توقف مذاکرات در وین نشدەاند، اما کیست کە نداند وضعیت را از آنی کە هست دشوارتر و غامض تر می کند.

بخش: 

افزودن نظر جدید

Plain text

  • برچسب‌های HTML مجاز نیستند.
  • خطوط و پاراگراف‌ها بطور خودکار اعمال می‌شوند.
  • آدرس صفحات وب و آدرس‌های پست الکترونیکی بصورت خودکار به پیوند تبدیل می‌شوند.
CAPTCHA
حروف را با خط فارسی و بدون فاصله وارد کنید.
CAPTCHA ی تصویری
کاراکترهای نمایش داده شده در تصویر را بدون فاصله وارد کنید.