بە پیشواز ١٩ بهمن، سالروز جنبش فدائیان خلق ایران

سازمان فدائیان خلق ایران (اکثریت)، امسال نیز با تدارک برنامەای مفصل، یاد ١٩ بهمن، سالروز جنبش فدائیان خلق ایران را گرامی می دارد. اطلاعات لازم، متعاقبا بە اطلاع عموم خواهد رسید.

افزودن نظر جدید