بە خامنەای هم نامە بنویسید!

جمعی از طلاب و اساتید حوزە علمیە قم بە وزیر امور خارجە ایران نامە نوشتە و در آن در مورد مذاکرە مستقیم با آمریکا بە عبداللهیان هشدار دادە و گفتەاند کە منفعت چنین مذاکراتی برای آمریکائی هاست و ضررش برای ایران.

این جمع در نامەاشان بە آخرین دیدار خامنەای با روحانی هم اشارە کردەاند کە گویا در آن ملاقات هم خامنەای در مورد اعتماد بە غرب هشدار دادەاست.

حال سئوال این است چرا این جمع آقایان بە آخرین سخنان خامنەای در مورد تعامل و مذاکرە با دشمن هم اشارە نمی کنند کە اتفاقا درست بعد از این گفتەها بود کە وزیر امور خارجە در مورد مذاکرە مستقیم با ایالات متحدە آمریکا اظهار نظر کرد؟! آیا عاقلانەتر نیست کە آقایان بە خود خامنەای هشدار دهند؟

بە نظر می رسد تندروهای جمهوری اسلامی طبق معمول اصرار عجیبی دارند کە همە خطاها را بە دولتها نسبت دادە و رهبری نظام را از هر خطای علنی هم مبری کنند!

البتە انتظار آن می رود کە این بار خامنەای با توجە بە اینکە دولت سیزدهم دردانە ایشان محسوب می شود، صدای اعتراض خود را بە چنین نامەای بلند کردە و بە خاطیان هشدار دهد. اگرچە چنین انتظاری بیهودە است، زیرا خامنەای با عدم نام بردن از آمریکائی ها، باز فضا را برای انواع و اقسام تفاسیر در مورد سخنان خود بازگذاشتەاست!  

بخش: 

افزودن نظر جدید