تصمیم تازە دولت در رابطە با برجام

امیر عبداللهیان از زبان ابراهیم رئیسی می گوید کە در صورت لغو تحریمهای اقتصادی، احیای توافق برجام ممکن است. و این در حالیست کە مسئولان رژیم در گذشتە مذاکراتی مخفی با آمریکا انجام دادەاند، ولی همیشە منکر آن بودەاند!

از طرف دیگر گروهی از نمایندگان مجلس از عبداللیهان پرسیدەاند کە چرا همان کارهای آقای ظریف و روحانی را دارند ادامە می دهند. اما آنچە عیان است این است کە در جو ناآرام و بلبشوئی کە مملکت را در خود فرو بردەاست، چنین سخنانی شیوەای تازە برای سرگرم کردن افکار عمومی است تا با منحرف کردن اذهان مردم از مسائل جدی روز و خودداری از حل مشکلات مملکت، بە بازی بشدت غیرمسئولانە خود ادامە دهند . این روزها هر جناحی جناح دیگر را محکوم می کند و از هم خردە می گیرند کە چرا کارهای پیش را دوبارە انجام می دهند، اما سئوال این است حالا کە خودتان هستید چرا وضع بە همان منوال سابق است و نە تنها تغییری بوجود نیامدەاست، بلکە بدتر هم شدەاست!

اخیرا رئیسی گفتە اقشار راست می گویند حقوقشان کم است، اما ما چکار کنیم؟! این در حالیست کە رئیسی با ادعای واهی پیشرفت فعالیتهای اقتصادی دولت خود و اقدامات ارزشمندی کە گویا در حوزەهای مختلف انجام دادە، تلاش می کند در رسانەها خود را مطرح کردە و همانند یک قهرمان جلوە کند! آقای رئیسی! شما کدام مشکل را حل کردەای؟ آیا شما اساسا از آمار تورم دیماە خبر داری؟

واقعیت این است کە رژیم نە قصد کنارآمدن با مردم و خواستەهایشان را دارد، و نە کارآیی برای حل مشکلات فلج کنندەای کە سراپای جامعە را در بر گرفتە است. اینک جمهوری اسلامی یکی از دشوارترین دورەهای عمر خود را طی می کند، و تحت فشارهای شدید محاصرە اقتصادیست. اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و روزبروز بر اعتراضات کارگران و فرهنگیان بیشتر افزودە می شود. رژیم تنها راە راە حكل را فروش نفت ارزان بە چین و واگذاری جزایر ایرانی بە آنان یافتەاست، و می خواهد با رویای ورود چین و روسیە بە اقتصاد و امنیت ایران، در مقابل آمریکا ایستادە و مقاومت کند. جمهوری اسلامی از طرفی ترس از حملات اسرائیل بە تاسیسات خود را دارد و و از طرف دیگر نگران از گفتەهای خانم تراس خطاب بە نمایندگان پارلمان اروپا کە باید ایران بە برجام تن دردادە و یا مسئولیت شکستهای هستەای خود را بپذیرد.

ناگفتە نماند چراغ سبز ایران بە مذاکرات مستقیم با آمریکا، فقط برای برگشت پول نفت است  تا با آن در منطقە خاورمیانە کانونهای متعدد ناآرامی و بحران را شعلەورتر از قبل کنند. اما خواستە مردم ایران آزادی فرزندان دربند خود و رعایت حقوق بشر است. مطمئنا برگشت پول حاصل از فروش نفت برای رفاە مردمی کە نان خود را از زبالەها بدست می آورند، نیست. می بینیم کە هر روز فاجعەای دیگر بر کشور تحمیل می شود، و حال نوبت اتوبوس خوابها و چالەخوابهاست.

چراغ سبز 'تعامل با دشمن' کە خامنەای مطرح می کند همانند نرمش قهرمانانە تنها برای خریدن وقت است، تا دولت رئیسی بتواند  بعنوان آخرین شانس جمهوری اسلامی دوام بیاورد. اما این وضع نمی تواند تا ابد ادامە داشتەباشد. بالاخرە مردم بنیان رژیم را بر باد می دهند.

افزودن نظر جدید