محاکمە سە عضو جنبش رهائی بخش خلق عرب اهواز در دانمارک

امروز در دادگاهی در یکی از شهرهای حومە کپنهاگ سە عضو جنبش رهایی بخش خلق عرب اهواز با نام اختصاری  ASMLA بە اتهام جاسوسی و همکاری با عربستان سعودی، و در ارتباط با عملیات تروریستی و بمب گزاری در ایران، محاکمە شدند.

این افراد متهم بە همکاری و جاسوسی برای عربستان از سال ٢٠١٢ تا سال ٢٠١٨ شدند. مرکز دانمارکی این جنبش در شهر رینگستاد بود کە در راستای استقلال و جدایی خلق عرب خوزستان فعالیت می کردند. 

در یک پروندە موازی، یک افسر ارشد ایرانی نیز بە اتهام دست داشتن و همکاری برای ترور یکی ازاعضاء جنبش رهایی بخش خلق عرب اهواز بازداشت شدە است. جریان تلاش برای بە انجام رساندن این ترور و عملیات آن، بە سپتامبر سال ٢٠١٨ باز می گردد. و در رابطە با شکار و دستگیری فرد مورد نظر، بخش بزرگی از دانمارک تعطیل و بیشتر راه ها و اتوبانهای ارتباطی کشور زیر کنترل نیروهای امنیتی و پلیس قرار گرفت.

سه شخص برجسته در جنبش جدایی‌طلب ASMLA متهم به فعال کردن یک سرویس اطلاعاتی سعودی در دانمارک و ترویج  عملیات تروریستی هستند.

صبح روز جمعه، یک قاضی حکمی را در دادگاه روسکیلدە  Roskilde  قرائت کرد که بر پایە آن این دادرسی و جلسە دادگاه بە دلیل وضعیت امنیتی ویژە، بە یک منطقه صنعتی کە در حومە شهر هیرفولیە Herfølge قرار دارد، انتقال یافت و جلسە دادگاه  در آنجا پیش رفت و متن نهایی در آنجا قرائت شد. این دادگاه فوق العادە با مراقبت و محاصرە بسیار شدید و گستردە توسط نیروهای امنیتی دانمارک برگزار شد.  

بر پایە کیفرخواست موجود، این سه نفر متهم بە گردآوری اطلاعات سری و انواع  فعالیتهای نظامی علیە ایران از طریق دانمارک بودند.

ASMLA خود را نماینده اقلیت خلق عرب در ایران می داند، کە عمدتا در استان خوزستان و اطراف شهر اهواز می باشند. این سازمان برای استقلال مبارزه می کند و رژیم ایران آن را تروریست می داند.

این سه نفرعلاوه بر جاسوسی برای عربستان سعودی، تا حدی از مبارزه مسلحانه علیه رژیم ایران حمایت کرده اند که اینگونە حمایتها در چارجوب مقررات کیفری مربوط به تروریسم در قوانین  دادگستری و جزا می گردد. از جملە فعالیتهای این سە نفر ترویج جنگ و خشونت، دادن دستورات تلفنی و شرکت در جلسات بە مقامات سعودی بودە است. متهمان همچنین به دریافت حداقل 15 میلیون کرون و تلاش برای دریافت حداقل همان مبلغ از یک سرویس اطلاعاتی سعودی محکوم شده اند.

این پولها به تیپ شهید محی الدین الناصر شاخه مسلح ASMLA انتقال یافتە است.

متهمین بە ترتیب٥١، ٤٢ و٤٠ ساله بودە و از زمان گرفتن پناهندگی خود در شهر رینگستد دانمارک زندگی کردە و از همانجا نیز فعالیتهای خود برای خلق عرب اهواز پیش بردەاند.

درگیریهای موجود در این منطقە، بخش کوچکی از بازی بزرگ سیاسی و جنگ سردی است که میان دو قدرت بزرگ منطقە یعنی ایران و عربستان سعودی، با حمایت از رژیم‌ها و گروه‌های نظامی مختلف در خاورمیانه و آفریقا دهەهاست کە ادامە دارد.

سه ایرانی تبعیدی خود را بی گناه دانسته و وکلای مدافع در دفاعیە خود خاطرنشان کرده اند که موکلینشان در جریان یک مبارزه مشروع برای آزادی و علیه یک رژیم نامشروع بودە اند. دادگاه این دفاعیە و ارزیابی را نپذیرفتە و آنرا رد کردە است.

 دادگاه،  این سە نفر را متهم بە حمایت و پشتیبانی از تیپ شهید محی الدین الناصر و جیش العدل که در ایران دست به اقدامات تروریستی می زنند، کردە است.

در حکم دادگاه  امدە است کە اکثریت اعضاء هیئت منصفه دراین که اقدامات و حملات این جنبشها، جنبە تروریستی داشتە و فراتر از مرزهای آزادی مشروع می باشد، هم رای بودند و اذعان داشتند کە متهمان این پروندە در بحشی از فعالیتهای و اقاریر خود ازعملیات تروریستی این جنبشها حمایت کرده اند.

در کیفرخواست  موارد متعدد دیگری نیز بە عنوان اتهام قید شدە است که این سه نفر از آنها تبرئه شده اند. اما در حکم دادگاه دو اتهام تامین مالی تروریسم و ​​تلاش برای گسترش تروریسم و ​​همچنین دادن دستور و راهنمایی بە گروهی برای انجام عملیات تروریستی وجود دارد.

علاوه بر این در یکی از موارد اتهام ، تنها یکی از متهمان به خاطر ادای احترام به یک حمله تروریستی گناهکار شناختە شد.

این مرد ٥١ ساله در پیوند با حمله ای که در ٢٢ سپتامبر ٢٠١٨ بە یک رژه نظامی در جنوب ایران صورت گرفت، ادای احترام کرده و آن عملیات را مشروع دانستە بود.

یکی از سە متهم این پروندە بعنوان هدفی برای سوء قصد تروریستی از سوی مقامت ایرانی بودە، کە دراین رابطە سال گذشتە مردی بە اتهام جمع آوری اطلاعات و کمک بە مقامات امنیتی ایران، جهت انجام  نقشە  ترور و این سوء قصد  این شخص بە هفت سال زندان محکوم شد.

احکام سه متهم پروندە جاسوسی برای عربستان سعودی و حمایت از جنبشهای تروریسی  که دو سال در بازداشت به سر می‌برند، بعداً بە احتمال قوی در ماه مارس مشخص خوهد شد.

ظاهرا با توجە بە روابط حساس و دیپلماتیک دانمارک با قدرتهای خارجی بخش بزرگی از پرونده و جریان دادرسی و دادگاه به خاطر رابطه دانمارک با قدرت‌های خارجی - و همچنین بە دلیل حفظ امنیت جانی متهم و دیگران - پشت درهای بسته پیش رفتە است (احتمالا بە دلیل نکشاندن پای عربستان بە این پروندە جاسوسی، و تاثیرات بین المللی و عواقب سیاسی کە ممکن است برای این کشور و دانمارک در روابط فیمابین ببار آید).  

 

 

افزودن نظر جدید